مقایسه‌ی اثر یک دوره تمرینات عملکردی، دید ورزشی و ترکیبی بر سلامت، تعادل ایستا و پویای زنان سالمند

Mansooreh Jafari, Hamid Zahedi, Zohreh Meshkati
2015 مجله دانشکده پزشکی اصفهان  
مقدمه: به طور معمول، پس از گذشتن از مرز 65 سالگی، سالیانه 10 درصد سالمندان استقلال خود را در ‏یک یا چند فعالیت روزانه از دست می‌دهند. در ‎میان ‎عوامل متعددی ‎که ‎منجر ‎به ‎زمین ‏خوردن ‎می‌‎گردند، ‎اختلال ‎تعادل ‎نقش برجسته‌ای دارد. استفاده از تمرین بدنی به عنوان یک روش ارزان قیمت، قابل دسترس و کم خطر در حفظ سلامتی، تحرک و حفظ یا بازیابی تعادل، امری پذیرفته شده است. هدف از انجام تحقیق حاضر، مقایسه‌ی اثر یک دوره تمرینات عملکردی، دید ورزشی و ترکیبی بر تعادل ایستا و پویای زنان سالمند ‏بود. روش‌ها:
more » ... لمند ‏بود. روش‌ها: این تحقیق، به روش نیمه آزمایشی و به صورت میدانی و از طریق پیش آزمون و پس آزمون انجام شد. در این تحقیق، 36 نفر از زنان سالمند با میانگین سنی 40/3 ± 86/63 سال ‎به روش نمونه‌گیری ‏در دسترس انتخاب شدند. شرکت کنندگان در سه گروه 12 نفره‌ی عملکردی، دید ورزشی و ترکیبی، همسان‌سازی شدند. سپس ‏شرکت کنندگان هر گروه، به مدت هشت هفته، سه جلسه در هفته و هر جلسه 60 دقیقه تمرینات را انجام دادند. قبل از شروع و ‏در پایان دوره‌ی تمرینی، تعادل ایستا توسط آزمون Sharpened Romberg و تعادل پویا، توسط آزمون زمان برخاستن و رفتن، اندازه‌گیری ‏شد. همچنین، برای بررسی آماری از آزمون One-way ANOVA (One-way analysis of variance) استفاده شد. یافته‌ها: برنامه‌های تمرینی عملکردی، دید ورزشی و ترکیبی، بر تعادل ایستا و پویای شرکت کنندگان اثرگذار ‏بود (0001/0 = ‏P‎‏). همچنین، در بررسی تفاوت تأثیر 8 هفته تمرینات عملکردی، دید ورزشی و ترکیبی، بر تعادل ایستا و پویای شرکت کنندگان، بین گروه‌ها تفاوت معنی‌داری وجود نداشت (050/0 ≤ ‏P‎‏) و هر سه گروه به یک میزان پیشرفت داشتند. نتیجه‌گیری: با توجه به یافته‌های تحقیق، می‌توان نتیجه گرفت مربیان و مسؤولان برای بهبود تعادل ایستا و پویای سالمندان در ‏برنامه‌های درمانی خود، می‌توانند از این تمرینات بهره گیرند.
doaj:d8751470cfee49e0bd7214ccc09c5e16 fatcat:z6onjwtyife2xfp2in6dyw2lla