Ekologia dziedzictwa. Przyczynek do tematu

2017 Zarządzanie Publiczne  
ecology of Heritage. introduction to the research problem In this article the author has tried to propose a new approach to cultural heritage from the perspective of ecological concepts. The author, based on a rich literature and conclusions of her previous research, is trying to understand the phenomenon of heritage anew. In a special way within the text were exposed these aspects of heritage and its environment, which according to the author constitute the uniqueness of this resource for
more » ... ing a sustainable local development. Streszczenie W niniejszym artykule została podjęta próba zaproponowania nowego spojrzenia na dziedzictwo kulturowe z perspektywy koncepcji ekologicznych. Na podstawie bogatej literatury przedmiotu oraz posiłkując się wnioskami z dotychczasowych badań własnych, autorka stara się na nowo zrozumieć fenomen dziedzictwa. W sposób szczególny zostały w tekście wyeksponowane te aspekty dziedzictwa oraz jego otoczenia, które zdaniem autorki stanowią o wyjątkowości tego zasobu dla budowania zrównoważonego rozwoju lokalnego. Słowa kluczowe: ekologia dziedzictwa, zarządzanie dziedzictwem, dziedzictwo kulturowe, interesariusze dziedzictwa
doi:10.4467/20843968zp.16.011.7226 fatcat:c5qz3sp3crcufbdbymec2tvi2e