CZĘŚĆ II. ARTYKUŁY GOŚCINNE ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA KULTUROWEGO WOBEC KRYZYSU MIGRACYJNEGO ORAZ TERRORYZMU W OBSZARZE MENA (REFUGEE CRISIS AND TERRORISM IN THE MENA REGION AND THREATS TO THE CULTURAL SECURITY)

Magdalena Ghamari
unpublished
Streszczenie: Głównym problemem związanym z kwestiami cywilizacyjnymi i kulturowymi, jest postrzeganie, wzajemnie poznanie siebie i zrozumienie odmienności. Dla-tego też badania potencjalnych zagrożeń bezpieczeństwa kulturowego powinny być prowadzone w celu identyfikacji oraz przeciwdziałania tym zagrożeniom, a nie ograniczania współwystępowania odmienności. Tezą niniejszego artykułu jest stwierdzenie, iż w obecnym dynamicznym świecie, konflikty na tle kulturo-wym są niezwykle powszechne.
more » ... ją one identyfikacji procesów cywiliza-cyjnych oraz zrozumienia różnic społeczno-kulturowych. Co więcej, kontynent europejski jest silnie zróżnicowany pod względem narodowościowym oraz wy-znaniowym. Potwierdzają to relacje państw na arenie międzynarodowej oraz ich potyczki dyplomatyczne związane z mnogością kultur oraz religii. Każde państwo, będące przedstawicielem pewnego narodu, dba w mniejszym lub większym stopniu o swym obywateli. Wyzwaniem dla każdego państwa jest przyjęcie oraz zasymilowanie ludności napływowej, tak by społeczeństwa żyły w stabilnym środowisku. Summary: The main problem associated with the issues of civilization and culture, is the perception, understanding each other and understanding of diversity. Therefore , the study of potential threats to culture security should be conducted in order to identify and counteract these threats, and not limit the coexistence of differences. The thesis of this article is to say that in the current fast-paced world, conflicts on cultural background are extremely common. They require identification of processes and understanding of the socio-cultural. Moreover, "Ante Portas-Studia nad Bezpieczeństwem" 2016, nr 2(7)
fatcat:m7krlrial5cyffskastbpylbae