Enhanced photoelectrochemical performance of LaFeO3 photocathode with Au buffer layer

Peipei Wang, Yanfang He, Yan Mi, Jianfei Zhu, Faling Zhang, Yuan Liu, Ying Yang, Mingming Chen, Dawei Cao
2019 RSC Advances  
Au/LFO obtained by facile magnetron sputtering and sol–gel process presents a remarkable improvement in photocurrent up to −19.60 μA cm−2.
doi:10.1039/c9ra05521e fatcat:vctd43huirgppcto64wnnc6mwu