A Conceptual Model for Virtual Organizational Learning

Fu-ren Lin, Sheng-cheng Lin
2001 Journal of Organizational Computing and Electronic Commerce  
doi:10.1207/s15327744joce1103_02 fatcat:2syb6cjz4jgu7e4c2lqbpl2mpi