Tthe influence of unauthorized distribution channels on the firm industry
Wpływ funkcjonowania nieautoryzowanych kanałów dystrybucji na branżę fi lmową

Sławomir Czetwertyński
2018 Studia i Prace WNEiZ  
STRESZCZENIE W artykule podjęto próbę zastosowania teorii efektów zewnętrznych do wyjaśnienia przyczyn ignorowania przez wytwórnie fi lmowe niektórych przejawów nieautoryzowanego kopiowania fi lmów za pośrednictwem Internetu. Celem niniejszego artykułu jest wykazanie sytuacji, gdy efekty zewnętrzne wywołane nieautoryzowanym kopiowaniem będą dla właściciela praw autorskich korzystne (pozytywne). W artykule rozważono trzy powszechnie występujące sytuacje, które tworzą kanały nieautoryzowanego
more » ... owania i ich wpływ na opłacalność produkcji fi lmów. Analizowane sytuacje mają charakter modelowy, natomiast rozważania prowadzone są w myśl paradygmatu neoklasycznego. Artykuł ma charakter konceptualizacyjny, wprowadzający do dalszych rozważań również na drodze analizy neointytucjonalnej. Abstract The article attempts to apply the theory of external effects to explain the reasons for fi lm studios to ignore certain situations of unauthorized copying of fi lms via the Internet. The purpose of this article is to show the situation when the external effects caused by unauthorized copying will be benefi cial (positive) for the copyright holder. The article considers three commonly occurring situations that create channels of unauthorized copying and their impact on the profi tability of fi lm production. The analyzed situations are model, while the considerations are conducted in the neoclassical paradigm. The article is concept, preparing the fi eld to further considerations in neo-institutional way.
doi:10.18276/sip.2018.51/3-04 fatcat:tcn7g4a43bdnhhljezyut7x5sq