(1) Araştırma/Research Article

Ersin Odabaşı, Mustafa Turan, Serkan Bilgiç, Mustafa Kutlu
2009 TAF Preventive Medicine Bulletin   unpublished
ÖZET AMAÇ: Reprodüktif döneme ait özelliklerin osteoporoz ve kırıkla ilişkisine dair birçok çalışma yapılmış, ancak net olarak bir sonuca ulaşılamamıştır. Bu konu ile ilgili Türk kadınına ait bilgiler ise oldukça kısıtlıdır. Bu çalışmada poliklinik verileri temelinde osteoporozlu kadınlarda doğum sayısı ve fertil dönem süresinin osteoporotik kırıklarla ilişkisinin olup olmadığını retrospektif olarakortaya koymayı amaçladık. YÖNTEM: Son on yıl içinde polikliniğine başvuran osteoporozlu kadınlar
more » ... eoporozlu kadınlar arasından 455 osteoporozlu kadın hasta çalışmaya dahil edildi. Hastalar, osteoporoza bağlı kırığa sahip olmaları yönü ile iki gruba ayrılarak, doğum sayısı ve fertil dönem süresi yönü ile incelendi. BULGULAR: İki grup arasında sadece doğum sayısı yönü ile fark mevcuttu. Doğum sayısı, kırıklı hastalarda anlamlı olarak yüksek tespit edildi. Bu anlamlılık sadece 5 ve üzeri doğumlar için söz konusu idi. Fertil dönem süresi yönü ile iki grup arasında anlamlı fark yoktu. SONUÇ: Mevcut bulgular temelinde, çalışma populasyonumuzda 5 ve üzeri doğum yapmanın kırık riskini artırdığı ileri sürülebilir. SUMMARY AIM: There are numerous studies in the literature investigated the relationship between osteoporotic fractures and reproductive history however, its effect is not clear. The data on osteoporotic fracture in relation to reproductive history were very limited in Turkey. We aimed to define the relationship between osteoporotic fractures and parity and fertile period by examining our outpatient clinic data retrospectively. METHODS: Records of 455 osteoporotic women, admitted to outpatient clinic within last 10 years, were included in the study. The patients were divided into two groups according to the existence of osteoporotic fracture then these two groups were compared in terms of number of parities and fertile period. RESULTS: Only statistically significant difference between the two groups was observed in number of parities. This significant difference in number of parities was only valid for five and more parities. The fertile period was similar in both groups. CONCLUSIONS: Having more than five parities seem to increase the risk of osteoporotic fracture in our study population.
fatcat:l2h35wi6anashnetoslbfxz4he