Şikâyet Kurumu, Takibi Şikâyete Bağlı Suçlar

Münevver İlay Vuslat Şahin
2019 Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi  
Atıf Bilgisi Şahin, M. İ. V. (2019). Şikâyet kurumu, takibi şikâyete bağlı suçlar, Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(1), 54-65. ÖZ Şikâyet, kovuşturma için şikâyet şartı aranan eylemlerde mağdurun, suçtan zarar görenin ya da yetkili temsilcilerinin; fiili ve faili öğrendiği tarihinden itibaren altı ay içerisinde, kanunda belirtilen yetkili makamlara yazılı veya tutanağa geçirilmek üzere sözlü olarak yaptığı, failin yahut fiilin cezalandırılması amacı taşıyan
more » ... taşıyan başvurusudur. Ekseriyetle şikâyet edilen fiilin kendisidir ve buna bağlı olarak failin adı verilmeden de şikâyet mümkündür. Bu çalışmanın amacı, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu'nda şikâyet kurumunun yerinin, öneminin, niteliklerinin ve usulünün belirlenmesidir. Çalışmada öncelikle şikâyet kurumunun hukuki niteliğinin tartışılmış; kurumun ceza yargılaması açısından gerekli olup olmadığı, mevcudiyetinin amaca hizmet edip etmediği konularında fikir birliği bulunmadığı ve takibi şikâyete bağlı bir suçun icrası halinde hak sahibinin şikâyeti bulunmaksızın bu suça ilişkin soruşturma ve kovuşturma yapılamayacağı ortaya konulmuştur. Ceza hukuku bakımından şikâyet kurumu hem Türk Ceza Kanunu'nda (TCK) hem de Ceza Muhakemesi Kanunu'nda (CMK) yer almıştır. Şikâyet kurumu genel hatlarıyla TCK'nın 73. Maddesinde; "soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlı suçlar" başlığı altında usulü ise Ceza Muhakemeleri Kanunu'nda (CMK) düzenlenmiştir. Bu çalışmada şikâyet hakkına sahip olan kişi veya kişilerin kim olduklarına, şikâyet süresine ve usulüne dair bazı hususlar ile şikâyetten vazgeçme ve sonuçları gibi pek çok noktaya ilişkin tespitler ortaya konulmuştur. Anahtar Kelimeler: Şikâyet, suç, takibi şikâyete bağlı suç, soruşturma ve kovuşturma. ABSTRACT The complaint is made orally, in order to be written or recorded in writing to the competent authorities specified in the law, for the purpose of investigating and prosecuting the crime within 6 months from the date of the actual and the perpetrator's learning, or the authorized representatives of the victim or offender who have been harmed by the victim or the crime due to the action attached to the complaint, is a statement of will for the purpose of punishing the offender. The aim of this study is to determine the place, importance and method of the complaint institution in the Turkish Penal Code numbered 5237. In the study, the legal nature of the complaint institution was discussed; It has been established that there is no consensus on whether the institution is necessary for criminal proceedings, whether the existence serves its purpose, and it is not possible to conduct an investigation and prosecution for this crime without the complaint of the right holder in the execution of an offense related to the complaint. In terms of criminal law, the complaint institution has been included both in the Turkish Penal Code (TCK) and in the Code of Criminal Procedure (CMK). In general terms of the complaint institution, Article 73 of TCK; the procedure iştir investigation and prosecution of offenses linked to the complaint ul is regulated in the Code of Criminal Procedure (CMK). In this study, some points about the person or persons who have the right to complain, some issues related to the duration of the complaint and the procedure and the findings related to the withdrawal and the consequences of the complaint have been identified.
doi:10.31592/aeusbed.526289 fatcat:sooyqwjlhrcvljd5pyyu2fom3q