Ποιοι παράγοντες καθορίζουν τη συσχέτιση ανάμεσα στην αγορά εμπορευμάτων και τις χρηματιστηριακές τιμές; [article]

Ειρήνη Ιωσηφίδου, University Of Piraeus, Μιχαήλ Ανθρωπέλος
2022
Τα εμπορεύματα αποτελούν σημαντικά αγαθά για τη καθημερινή ζωή και επιβίωση των ανθρώπων. Τα τελευταία χρόνια όμως τα εμπορεύματα έχουν δημιουργήσει τεράστιο επενδυτικό ενδιαφέρον και κάνουν την εμφάνιση τους ολοένα και περισσότερο στα χαρτοφυλάκια των επενδυτών. Τα εμπορεύματα διακρίνονται σε βιομηχανικά και γεωργικά. Οι τιμές των εμπορευμάτων μπορούν επηρεαστούν από διάφορους παράγοντες, όπως την προσφορά και τη ζήτηση, τις συναλλαγματικές ισοτιμίες, τον πληθωρισμό και την συνολική υγεία της
more » ... ικονομίας. Θεωρήθηκε πολύ ενδιαφέρουν να αναδειχθούν ποιοι παράγοντες φαίνεται να επηρεάζουν τη συσχέτιση μεταξύ μετοχών και εμπορευμάτων (stock-commodity correlation). Επομένως κρίθηκε σημαντικό να εξεταστεί το στατιστικό μοντέλο με εξαρτημένη μεταβλητή την συσχέτιση μεταξύ μετοχών και εμπορευμάτων και ανεξάρτητες μεταβλητές, τη συσχέτιση μεταξύ μετοχών και εμπορευμάτων της προηγούμενης περιόδου, τον δείκτη Kilian Ship, το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν, τον πληθωρισμό και το Default Spread. Όπως αναλύεται στην παρούσα μελέτη η μεταβλητή που αφορά στη συσχέτιση μεταξύ μετοχών και εμπορευμάτων της προηγούμενης περιόδου αποδείχθηκε σε γενικό επίπεδο στατιστικά σημαντική. Οι υπόλοιπες δεν έφεραν κάποιο στατιστικά σημαντικό αποτέλεσμα, εκτός από το Default Spread το οποίο ήταν οριακά μη στατιστικά σημαντικό. Αξίζει να αναφερθεί ότι κατά τις περιόδους της οικονομικής αδυναμίας, η συσχέτιση μεταξύ μετοχών και εμπορευμάτων είναι υψηλή σε σύγκριση με τις περιόδους ανάκαμψης. Η συσχέτιση μεταξύ μετοχών και βιομηχανικών εμπορευμάτων φαίνεται να είναι πιο ισχυρή σε σχέση με την συσχέτιση μεταξύ μετοχών και γεωργικών εμπορευμάτων. Όλα τα παραπάνω αποδεικνύονται αναλυτικά στην παρούσα εργασία.
doi:10.26267/unipi_dione/1721 fatcat:xcxnuxr5mzflth2572rkgznbre