The Diagnostic Value of Ultra-Troponin I in Patients Admitted to Emergency Department with Chest Pain and Performed Coronary Angiography

Fatma Demet İnce, Nese Dogan, Nihan Kahya Eren, Hatice Solmaz, Saliha Aksun, Ramazan Avci
2015 The Journal of Tepecik Education and Research Hospital  
ÖZET Amaç: Troponin I (TnI), akut koroner sendromların (AKS) tanısında ve hasta yönetiminde önemli bir bileşendir. Yüksek hassasiyetli TnI testlerin kullanılması, erken AKS' lu hastalarda TnI'nın düşük seviyelerde tespitine olanak sağlar. Yüksek analitik duyarlılık, miyokart infarktüsü (MI) tanısı için klinik duyarlılığı arttırırken, azalmış özgüllük ve yanlış pozitifliği de beraberinde getirir. Bu çalışmanın amacı, acil servise göğüs ağrısı ile başvuran ve koroner anjiyografisi yapılmış olan
more » ... tişkin hastaların TnI düzeylerini tanısal değerini saptamaktır. Yöntemler: Hastanemiz acil servisine göğüs ağrısı ile başvuran ve koroner anjiyografi yapılan 200 erişkin hastanın TnI değerleri hastane bilgi sistemi üzerinden retrospektif olarak incelendi. Serum TnI düzeyleri Ultra-TnI reaktifi (Simens Healthcare Diagnostic) ile analiz edildi. TnI'nın ilk başvuru anında ve 12 saat içindeki tanısal performansı değerlendirildi. Bulgular: İlk 3 saatte yalancı pozitiflik oranı %32 ve yalancı negatiflik oranı %26 olarak tespit edildi. İlk 3 saat için TnI'nın duyarlılık ve özgüllüğü sırasıyla %74 ve %68 idi. Seri ölçüm sonuçlarına göre yalancı negatiflik oranı %9,6'ya düşmüş olup, duyarlılık %90'a, negatif prediktif değer %67 ve pozitif prediktif değer %91'e yükselmiştir. Sonuç: Eşik değerimizi daha yüksek kullanma durumunda ilk başvuru anındaki MI riski olan hastaların erken tanısını koymada güçlük yaşanabilir. Kabul edilen eşik değerin üzerinde troponin sonuçları MI dışındaki nedenlerde de görülebileceğinden troponin seri ölçümlerindeki yükseliş ve düşüşlerin oluşturduğu kinetizm akut miyokardiyal hasar düşüncesini kuvvetlendirir. TnI için ileriye yönelik daha kapsamlı, detaylı hasta bilgisinin alındığı çalışmalarla duyarlılığın ve özgüllüğün arttığı, yanlış pozitifliğin ve negatifliğin azaldığı eşik değeri bulmanın daha yararlı olacağı düşünülmektedir. Anahtar kelimeler: Yüksek duyarlılıklı troponin I, akut koroner sendrom, tanısal değer ABSTRACT Objective: Troponin I (TnI) is an important component in the diagnosis of acute coronary syndrome (ACS) patients and their management. The use of high-sensitive TnI test enables the detection at low levels of TnI in the patients with early ACS. While the high analytical sensitivity increases clinical sensitivity for the diagnosis of myocardial infarction (MI), it is associated with decreased specificity and increased false positivity rates. The aim of this study was to evaluate the diagnostic value of Ultra-TnIin patients admitted to emergency department with chest pain and underwent coronary angiography. Methods: TnI levels of 200 patients who were admitted to the emergency department with chest pain and underwent coronary angiography were investigated retrospectively using hospital information system. Serum TnI levels were determined with Ultra-TnI reagent (Siemens Healthcare Diagnostic). The diagnostic performance of TnI was evaluated at first admission and within 12 hours. Results: False positivity and negative rates were determined as 26% and 32% at the first 3 hours. The sensitivity and specificity of TnI were 74% and 68% for the first 3 hours, respectively . With successive measurements, false negativity rate dropped to 9.6%, the sensitivity, the negative predictive value and the positive predictive value increased to 90%, 67% and 91%, respectively. Conclusion: Using a higher cut-off value,can cause difficulties in diagnosis of patients with early MI. Since troponin results above the accepted threshold value can also be due to reasons other than MI, increases or decreases between the series of measurements of troponin can be used to strengthen the idea of acute myocardial damage. For TnI, the more comprehensive prospective studies should be planned with detailed patient information to determine the lower cut-off value which ensures higher sensitivity, specificity, but lower false positivity and negativity rates.
doi:10.5222/terh.2015.033 fatcat:53d53iqn7vgcxolj4ol5j4vpvy