Revizorske firme u Srbiji 2018

Gordana Mrdak
2019 Revizor  
Sta njeeko no mi jeiuti cajnare vi zor skefir meSr bi je Re vi zor ske fir me Sr bi je su deo eko nom skog i so ci jal nog te la Sr bi je, i sta nje ovog te la i svi nje go vi kva li te ti i ne do sta ci ne mi nov no de lu ju na sta nje re vi zor skih fir mi. Nji hov po lo žaj i eko nom ske per for man se su, da kle, pred o dre đe ne ovim
doi:10.5937/rev1986019m fatcat:df6p4yj3gzeqzmezegh2k56ydi