Штучний інтелект і інтелектуальна власність: проблеми регулювання

Геннадій Андрощук
2021 Expert Paradigm of Law and Public Administration  
Андрощук Геннадій Олександрович, кандидат економічних наук, доцент, судовий експерт лабораторії авторського права та інформаційних технологій Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України, головний науковий співробітник НДІ інтелектуальної власності НАПрН України, бульвар Л. Українки, 26, офіс 501, м. Анотація. Досліджено економіко-правові аспекти регулювання технологій штучного інтелекту (ШІ), їх вплив на наукову та винахідницьку
more » ... та винахідницьку активність. Показано роль охорони інтелектуальної власності (ІВ) -(патентного і авторського права) у забезпеченні балансу конкуруючих інтересів, виявлено наявні проблеми та визначено шляхи їх вирішення. ШІ розглядається як одна з найважливіших технологій подвійного призначення, новий виклик для економіки та правової системи, нове явище, що має мультиплікаційний ефект, правовий феномен в структурі правовідносин, новий об'єкт для правового регулювання. ШІ здатний генерувати та створювати різні твори -науки, літератури і мистецтва. Ці обставини висувають проблеми визнання авторства, можливості розпорядження авторами своїми правами і використання ними механізмів правової охорони об'єктів ІВ. Проаналізовано основні положення Резолюції Європейського парламенту від 20 жовтня 2020 р.про права інтелектуальної власності в області розробки технологій штучного інтелекту (2020/2015 (INI)), Резолюцію Міжнародної асоціації з охорони інтелектуальної власності (AIPPI) 2020 р. щодо інвентаризації винаходів, створених із використанням ШІ. Викладений аналіз законодавчої та правозастосовної практики Європейського патентного відомства (ЄПВ), відомства з патентів і торгових марок США (USPTO) і Відомства інтелектуальної власності Великобританії (UKIPO), регіональних та міжнародних документів щодо регулювання питань ШІ і ІВ, покликаний сформувати єдиний уніфікований підхід до тлумачення критеріїв охороноздатності результатів діяльності ШІ в різних юрисдикціях, використання механізмів правової охорони об'єктів ІВ, підкреслити важливість політики в сфері ІВ для національної безпеки. Ключові слова: інтелектуальна власність, штучний інтелект, винахідник, правове регулювання, цифрова економіка The economic and legal aspects of the regulation of artificial intelligence (AI) technologies, their influence on scientific and inventive activity are studied. The role of protection of intellectual property (IP) -(patent and copyright) in ensuring the balance of competing interests, identified problems and identified ways to solve them. AI is seen as one of the most important dual-use technologies, a new challenge for the economy and the legal system, a new phenomenon that has a multiplier effect, a legal phenomenon in the structure of legal relations, a new object for legal regulation. AI is able to generate and create various works -science, literature and art. These circumstances raise problems of recognition of authorship, the possibility of authors to dispose of their rights and their use of mechanisms for legal protection of IP objects. The main provisions of the Resolution of the European Parliament of October 20, 2020 on intellectual property rights in the field of artificial intelligence technologies (2020/2015 (INI)), the Resolution of the International Association for the Protection of Intellectual Property (AIPPI) 2020 on the inventory of inventions using AI. An analysis of the legislative and law enforcement practices of the European Patent Office (EPO), the US Patent and Trademark Office (USPTO) and the UK Intellectual Property Office (UKIPO), regional and international documents on the regulation of AI and IP, designed to form a unified approach to interpretation criteria for the protection of the results of AI activities in different jurisdictions, the use of mechanisms for the legal protection of IP objects, to emphasize the importance of IP policy for national security.
doi:10.32689/2617-9660-2021-2(14)-58-78 fatcat:wr27ihf5jfbklbd67otxb7pm5i