ALT YAPIDAKİ KÜÇÜK, YILDIZ VE GENÇ BASKETBOLCULARIN BAZI FİZİKSEL UYGUNLUK PARAMETRELERİNİN İNCELENMESİ The Investigation of Some Physical Fitness Parameters of Basketball Players in the Substructure

F Sağlık Bil, Dergisi
2004 unpublished
The purpose of this study was to investigate the physical fitness parameters of basketball players in the substructure team. Totally 98 athletes of Fenerbahçe team who consisted 32 junior, 38 senior and 30 young players participiated the study. Age, height, weight, 20 m sprint, vertical jump, anaerobic power, right and left hand grip, back strength, leg strength, max VO2 and flexibility parameters were measured in this study. There was significant differences between height, weight, vertical
more » ... weight, vertical jump, anaerobic power, right and left hand grip, back strength and leg strength parameters (p<0,01) in groups. According to the Tukey HSD results; Except for 20m sprint parameter, above parameters had an increase significantly. In the compare of groups, there was significant differences between max VO2 and flexibility parameters (p<0,05 and p<0,01). As a result, while many of elit junior basketball players who have different categories have a development the parallel as a related with their category, it is shown that there is a fluctuate in flexibility parameters. Özet Bu araştırmaya, Fenerbahçe takımının alt yapısını oluşturan basketbolculardan küçükler kategorisinden 32, yıldızlar kategorisinden 36, gençler kategorisinden 30 olmak üzere 98 basketbolcu gönüllü olarak katılmış ve fiziksel uygunluk gelişimlerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada, yaş, boy, vücut ağırlığı, 20 m sprint, dikey sıçrama, anaerobik güç, sağ ve sol el kuvveti, sırt kuvveti, bacak kuvveti, VO2max ve esneklik parametreleri ölçülmüştür. Gruplar arası karşılaştırma sonucu boy, vücut ağırlığı, dikey sıçrama, anaerobik güç, sağ ve sol pençe kuvveti, bacak ve sırt kuvveti, parametresinde p<0,01 düzeyinde anlamlı farklılıklar bulunmuştur. Tukey HSD sonuçlarına göre, bahsedilen parametreler de kategoriler arasında yaşla birlikte artış görülürken 20 m sprint değerinde azalma görülmüştür. Gruplar arası karşılaştırma sonucu VO2max ve esneklik parametrelerinde p<0,05 ve p<0,01 düzeyinde anlamlı farklılıklar bulunmuştur. Sonuç olarak; alt yapı basketbolcularının fiziksel değerlerinde kategori artışlarına paralel gelişmeler olduğu anlaşılmaktadır. Anahtar Kelimeler: Altyapı, basketbol, fiziksel uygunluk. Giriş Basketbol; dayanıklılık, kuvvet, sürat, beceri ve hareketlilik gibi fizik gücü özelliklerini çocukluk ve gençlik çağlarından başlayarak amaçlı çalışmalarla istenen bir biçimde geliştirir ve yetişkinlik çağında da
fatcat:akt6nkbxqzgyxoofyhs2nhtpya