Kísérlet az egészség fogalmának újradefiniálására A Meikirch modell A new approach to define health. The Meikirch modell

Csizmadia Péter
2018 unpublished
Összefoglalás: Az ENSZ által megfogalmazott millenniumi fejlesztési célok (MFC) segítettek ab-ban, hogy globális szinten fokozottabb figyelem jut az egészségfejlesztésre, és a fenntartható társadalmi-gazdasági fejlődésre. Felismerve ezt a kihívást a globális közösség integrálni igyekszik a közös erőfeszítéseket az egészségi állapot javítás érdekében. Ezeknek az erőfeszítéseknek eredménye a Meikirch modell, amely egy új egészségdefiníciót alkotott meg. A modell szerint az egészség fő
more » ... : az egyéni tényezők, amelyek magukba foglalják az életút során kelet-kező szükségleteket és kihívásokat, az egyéni biológiai potenciálját; valamint az egészség társa-dalmi és környezeti tényezőit. Ezek a komponensek egymással kölcsönhatásban vannak, befo-lyásolhatják a kihívásokra adott megfelelő válaszokat és potenciálokat. A most bemutatott egés-zségmodell egy komplex gondolkodás terméke, amely egyesíti a különböző egészségfogalmak elemeit, valamint a szubjektív, tehát az egyénközpontú és a társadalmi-közösségi megközelítést is magába foglalja. Jó alapot nyújthat integratív, multiszektoriális, átgondolt egészségfejlesztési beavatkozások számára. Abstract: The Millennium Development Goals (MDGs) mobilized global commitments to promote health, socioeconomic, and sustainable development. Trends indicate that the health MDGs may not be achieved by 2015, in part because of insufficient coordination across related health, socioeconomic, and environmental initiatives. The Meikirch Model of Health posits that: Health is a state of wellbeing emergent from conducive interactions between individuals' potentials, life's demands, and social and environmental determinants. Health results throughout the life course when individuals' potentials-and social and environmental determinants-suffice to respond satisfactorily to the demands of life. Life's demands can be physiological, psychosocial, or environmental, and vary across contexts, but in every case unsatisfactory responses lead to disease. This conceptualization of the integrative nature of health could contribute to ongoing efforts to strengthen cooperation across actors and sectors to improve individual and population health. Keywords: health, definition of health, modelling oh health BEVEZETÉS Kevés olyan fogalom van, amelyet a szakemberek annyian, annyiszor mutattak be, elemeztek, vitat-tak meg, rendszereztek, alkottak újra és újra, mint az egészségét és a betegségét. Olyan fogalmakat, melyeket az emberek többsége nagyon is egysze-rűnek vél, azokat e témákkal foglalkozó szakembe-rek
fatcat:qzhihqxnnbfanhzaz2axu7tvka