Nauczanie języka przez literaturę, a literatury przez język – o metodzie skorelowanej w pracy z uczniami polonijnymi

Anna Seretny, Ewa Lipińska
2022
LITERATURY PRZEZ JĘZYK -O METODZIE SKORELOWANEJ W PRACY Z UCZNIAMI POLONIJNYMI 'Język polski' w szkołach polonijnych (odziedziczony) i w Polsce (ojczysty) to dwa różne przedmioty, choć dość długo uważano, że w obu kontekstach powinny być nauczane tymi samymi metodami, z tych samych podręczników, a realizowane na zajęciach cele widziano jako całkowicie zbieżne. Tymczasem język odziedziczony i język ojczysty jako przedmioty są styczne, ale nie takie same. Wymagają więc inaczej ukierunkowanych
more » ... łań, w tym -w przypadku pierwszego -przesunięcia punktu ciężkości z kształcenia historyczno-literackiego na językowe. Umożliwia to stosowanie w praktyce dydaktycznej m e t o d y s k o r e l o w a n e j, w której języka uczy się przez literaturę, a literatury przez język. Jej istotą jest zintegrowane nauczanie części systemu językowego oraz sprawności. Rozwiązanie takie pozwala uczniom na wielokrotny i zróżnicowany kontakt z treściami kształcenia, to zaś wydatnie wspomaga proces zapamiętywania i internalizacji przybliżanych zagadnień. Jest też bardziej ergonomiczne, co, przy ograniczonej liczbie godzin zajęć w szkołach polskich poza Polską, jest jego mocnym atutem. Niniejszy artykuł stanowi syntezę naszych dotychczasowych rozważań poświęconych nauczaniu języka odziedziczonego metodą skorelowaną (MS) 1 , w której materiałem wyjściowym są szeroko rozumiane teksty kultury. Tym razem pokażemy, jak stosować ją w praktyce, opierając się na odpowiednio przygotowanym tekście. Unaocznimy również kolejny, nieopisany jeszcze walor naszej propozycji, a mianowicie wpływ stosowania MS na rozwój znajomości języka szkolnej edukacji (JSE). Jego opanowanie stanowi jeden z ważnych przejawów dwujęzyczności kognitywnej 2 . Polszczyzna za granicą W sytuacji emigracyjnej -w wyniku kontaktu dwu lub więcej języków -dochodzi zazwyczaj do rozległych zmian w obrębie języka ojczystego/pierwszego (J1). Nie są one
doi:10.34768/fp2022a1 fatcat:lnyzo527qvg35krkbtkd33ljvy