DEVELOPMENT OF THE BEVERAGE PRODUCTION IN MARKET CONDITIONS (ON THE EXAMPLE OF THE VOLYNSK REGION)

Y. Sosnitsky, J. Sagan
2017 Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv Geography  
ГЕОГРАФІЯ. 1(66)/2(67)/2017 ~ 117 ~ contributes to their popularity. The usage features of mines as sites of geological and extreme tourism objects are recovered. The definition of the notion "geological tourism" is identifies. The main geological attractions of Zaporozhye region are observed, which have become the objects of mass excursion and tourism show. The prospects of geological tourism development in the Zaporizhzhya region analyzed. Я. Сосницька, канд. геогр. наук, старш. викл., Я.
more » ... тарш. викл., Я. Саган, студент 4-го курсу географічного факультету Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, Луцьк РОЗВИТОК БУРЯКОЦУКРОВОГО ВИРОБНИЦТВА В РИНКОВИХ УМОВАХ (НА ПРИКЛАДІ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ) Усебічно розкрито сучасний стан бурякоцукрового виробництва у Волинській області та проаналізовано динаміку, характерну для нього в сучасних ринкових умовах. Охарактеризовано переробну ланку бурякоцукрового комплексу регіону дослідження на прикладі цукрових підприємств, зазначено пробеми їхнього функціонування. Виокремлено головні проблеми та перспективи розвитку бурякоцукрового комплексу області. У процесі наукового дослідження використано низку методів, основні з яких: теоретичне узагальнення, порівняння та аналіз, системно-структурний аналіз, картографічний. На основі опрацювання статистичних даних створено картосхему, що відображає регіональні відмінності бурякоцукрового виробництва регіону дослідження. Ключові слова: бурякоцукровий комплекс, посівна площа, середня врожайність, рентабельність, Волинська область. © Сосницька Я., Саган Я., 2017 ~ 118 ~ В І С Н И К Київського національного університету імені Тараса Шевченка ISSN 1728-3817 Рис. 1. Виробництво цукрових буряків у Волинської області, 2015 р.
doi:10.17721/1728-2721.2017.66.19 fatcat:7tnwviyu7vdijj3rp26gc2gzce