Experimental test of Tsirelson's bound with a single photonic qubit

Zhiyu Tian, Yuan-Yuan Zhao, Hao Wu, Zhao Wang, Le Luo
2020 Science China Information Sciences  
Citation Tian Z Y, Zhao Y-Y, Wu H, et al. Experimental test of Tsirelson's bound with a single photonic qubit.
doi:10.1007/s11432-020-2901-0 fatcat:rtb4uyadu5erjptkcwvurjrdmy