Evaluation of the possibility of using nanocrystalline apatite powders as inorganic fillers of toothpastes

Svetlana Krivileva
2018 Bulletin of the National Technical University «KhPI» Series New solutions in modern technologies  
The article describes the most common types of toothpastes and materials used as inorganic abrasive polishing fillers therapeutic toothpastes available on the market. The prospects of using in the composition of therapeutic toothpastes and dentifrices for the teeth and mouth cavity of powders based on hydroxyapatite are evaluated. It is shown that in the products available on the market used biogenic hydroxyapatite submitted either in an inactive form, or containing deproteinized bone fish or
more » ... rm animals (pigs or cattle). The prospects for the use of synthetic nanocrystalline apatite powder, purposefully developed for the plasticity of skeletal defects, in the composition of toothpastes and in dentifrice products -to replace inorganic components in their composition, consisting of chalk, kaolin, soda (in the lower price segment), is shown. titanium dioxide or aerosil (in the upper price range), or biogenic hydroxylapatite (as part of innovative premium products), traditionally used as abrasive components. It has been shown that synthetic nanocrystalline whose crystal sizes correspond to the nanoscale range.When carrying out a full complex of toxicological and hygienic tests in vivo, it was established that the obtained material belongs to low-toxic, low-hazard substances with poorly expressed cumulative properties; it does not irritate the mucous membranes and does not possess gonadotoxic, embryotoxic, cytotoxic, mutagenic, teratogenic effects when ingested, which makes it safe and potentially promising to use it as an inorganic filler of toothpastes and agents for healing tooth enamel detection, Ca and P in it and restore the structure of the gingival mucosa. ОЦІНКА МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ НАНОКРИСТАЛІЧНИХ ПОРОШКІВ АПАТИТОВОГО СКЛАДУ В ЯКОСТІ НЕОРГАНІЧНИХ НАПОВНЮВАЧІВ ЗУБНИХ ПАСТ С. П. КРИВІЛЬОВА кафедра хiмічної техніки і промислової екології, НТУ «ХПІ», м. Харків, УКРАЇНА АНОТАЦІЯ У статті розглянуті найбільш поширені види зубних паст і матеріали, що використовуються в якості неорганічних абразивних наповнювачів в існуючих на ринку лікувальних зубних пастах. Оцінена перспективність використання в складі лікувальних зубних паст і засобів по догляду за зубами і порожниною рота порошків на основі гідроксилапатиту. Показано, що в наявних на ринку продуктах застосовується біогенний гідроксилапатит, представлений або в неактивній формі, або у вигляді депротеінізованих кісток сільськогосподарських тварин (свиней або великої рогатої худоби). Показана перспективність застосування синтетичних нанокристалічних порошків апатитового складу, цілеспрямовано розроблених для пластики дефектів скелета, в складі зубних паст і в продуктах по догляду за зубами -для заміни неорганічних компонентів в їх складі, що складаються з крейди, каоліна, соди (у нижньому ціновому сегменті), діоксиду титану або аеросілу (у верхньому ціновому сегменті), або біогенного гідроксилапатиту (у складі інноваційних продуктів преміум-класу), якi традиційно використовуються у якості абразивних складових. Показано що екологічно чисті (що не містять важких металів і інгредієнтів тваринного походження) синтетичні розміром кристалів у нанорозмірному діапазону. При проведенні повного комплексу токсиколого-гігієнічних випробувань in vivo yстановлено, що отриманий матеріал відносяться до малотоксичних, малонебезпечних речовин зі слабо вираженими кумулятивними властивостями; він не подразнює слизові оболонки і не визиває гонадотоксичного, ембріотоксичного, цитотоксичного, мутагенного, тератогенного ефектів при потраплянні всередину організму, що робить перспективним і безпечним його використання у якості неорганічного наповнювача зубних паст і засобів для заліковування детектів зубної емалі, відновлення дефіцита Са и Р у ній. Ключові слова: лікувальні зубні пасти; засоби по догляду за зубами; абразивно-полiруючі наповнювачі; гідроксилапатит; діоксид титану.
doi:10.20998/2413-4295.2018.16.24 fatcat:l5aqsgvslfeefbflxd5hopgrti