تأثیر یک دوره تمرین قدرتی ـ تعادلی بر تعادل ایستا و قدرت ایزومتریک دختران کم‌توان ذهنی آموزش‌پذیر

ملیحه عباسپورآنی, محمد شریعت زاده جنیدی, غلامرضا لطفی, سید جلال نقوی الحسینی
2016 رفتار حرکتی  
با توجه به مشکلات تعادل و قدرت در دانش­آموزان کم­توان ذهنی، این پژوهش با هدف بررسی تأثیر یک دوره تمرین قدرتی ـ تعادلی بر تعادل ایستا و قدرت ایزومتریک دختران کم­توان­ذهنی آموزش­پذیر انجام گردید. 26 نفر از دختران کم­توان­ذهنی آموزش­پذیر 10 تا 15 سال در این پژوهش شرکت کردند که به دو گروه تجربی) با میانگین سنی 82/1±72/13 سال،قد 46/±8 146 سانتی­متر، وزن­ 94/15±15/43 کیلوگرم، ضریب هوشی­ 17/7±38/61 و سن عقلی ­22/1±16/7 سال) و گروه کنترل (با میانگین سنی 88/1±06/14 سال، قد ­­75/92±10/148 سانتی­متر، وزن
more » ... 148 سانتی­متر، وزن 07/11±48/46 کیلوگرم، ضریب هوشی 03/5±30/61، سن عقلی­ 07/1 ±18/7 سال و حدود عقب­ماندگی 44/82±1/5 سال) تقسیم شدند. گروه تجربی به­مدت هشت هفته و هر هفته سه جلسۀ 50 دقیقه­ای تمرینات تعادلی و قدرتی را انجام دادند. پیش و پس از اتمام دورۀ تمرین از شرکت­کنندگان آزمون ایستادن روی یک پا برای سنجش تعادل ایستا با چشم باز و ­بسته و نیز آزمون قدرت ایزومتریک عضلات باز­کنندۀ کمر به­عمل آمد. نتایج آزمون تحلیل واریانس بین گروهی با اندازه­های تکراری نشان می­دهد که نمرات تعادل ایستا با چشم باز و چشم بسته و نیز قدرت عضلات باز­کنندۀ کمر در سطح 05.0­≥P معنا­دار می­باشد و گروه تجربی در هر سه متغیر بهبود معناداری را تجربه کرده است؛ بنابرین، تأثیر تمرین بر تعادل ایستا با چشمان باز و بسته و نیز قدرت عضلات تنه، معنا دار می­باشد و می­توان از این شیوۀ تمرینی برای بهبود تعادل ایستا و قدرت ایزومتریک دختران کم­توان ذهنی آموزش­پذیر استفاده نمود
doi:10.22089/mbj.2016.656 doaj:0fbed370ae864d36a7ce55350fff3e9c fatcat:uunk5aaf3faftodg6gjsjucuzm