Emancypacja śląszczyny w kontekście "starych" i "nowych" ideologii językowych

Ewa Michna
2019 Postscriptum Polonistyczne  
U n i w e r s y t e t J a g i e l l o ń s k i K r a k ó w Emancypacja śląszczyny w kontekście "starych" i "nowych" ideologii językowych Emancipation of Silesian in the context of "old" and "new" linguistic ideologies Abstract: The emergence of separate nationalities often entails standardisation of the language and an attempt to prove its multifunctional nature, while codification as such becomes one of the basic demands of ethnic movements striving towards emancipation. In her paper, the
more » ... analyses the process of emancipation of Silesian in the context of linguistic ideologies, studying above all the ideologies shared by Silesian ethnic leaders. The conclusions presented in the paper are based on analyses of numerous in-depth interviews conducted with Silesian ethnic leaders. This approach makes it possible to take into account, in the analysis of linguistic processes, the point of view of the users of the specific language and their linguistic awareness, and also makes it possible to seek relationships between linguistic awareness, language structure and social phenomena. Badania emancypacji śląszczyzny 1 są częścią moich wcześniejszych zainteresowań bezpaństwowymi grupami etnicznymi -Łemkami, Rusinami Karpackimi i Kaszubami. Gdy rozpoczynałam badania Łemków i Rusinów Karpackich, analizowałam działania liderów etnicznych w kontekście procesów narodotwórczych. To sprawiało, że centralnymi kategoriami analizy były pojęcia narodu i nacjonalizmu. Taka perspektywa teoretyczna decydowała 1 W artykule używam zamiennie określeń śląszczyzna, godka śląska, język śląski, pozostając wierna określeniom, których używają moi rozmówcy, zmierzający do emancypacji śląszczyzny i jej oficjalizacji. Zdaję sobie sprawę z różnicy zdań na temat statusu etnolektu śląskiego w dyskursie naukowym, który został szeroko omówiony w wielu publikacjach (Hentschel
doi:10.31261/ps_p.2019.23.05 fatcat:3s2nqvymrrfb5kkx4ur7ipj43m