Effects of the artificial-aging temperature and time on the mechanical properties and springback behavior of AA6061
Vpliv temperature in časa umetnega staranja na mehanske lastnosti in vzmetnost AA6061

Aytekin Polat, Mustafa Avsar, Fahrettin Ozturk
2015 Materiali in Tehnologije  
In this study, the effects of the artificial-aging temperature and time on the mechanical properties and springback behavior of AA6061 are investigated. The results reveal that the yield strength, the tensile strength and the elongations decreased with the increasing artificial-aging temperature, but increased with the increasing artificial-aging time up to the peak age. The springback of the alloy increased significantly with the increasing artificial-aging time at the artificial-aging
more » ... icial-aging temperature ranging from 160°C to 180°C and decreased with the artificial-aging time at 200°C. The springback angle in the as-received condition is lower than in all the aged conditions. Keywords: aluminum alloy, AA6061, artificial aging, mechanical properties, springback V tej {tudiji so bili preiskovani vplivi temperature in~asa umetnega staranja na mehanske lastnosti in vzmetnost AA6061. Rezultati so pokazali zmanj{anje meje te~enja, natezne trdnosti in raztezka pri nara{~anju temperature umetnega staranja ter pove~evanje teh vrednosti do maksimuma pri podalj{anju~asa staranja. Vzmetnost zlitine ob~utno nara{~a z nara{~anjem~asa umetnega staranja v obmo~ju temperatur od 160°C do 180°C in se zmanj{a s~asom umetnega staranja pri 200°C. Kot vzmetnosti v dobavljenem stanju je manj{i kot pri vseh staranih razmerah. Klju~ne besede: aluminijeva zlitina, AA6061, umetno staranje, mehanske lastnosti, vzmetnost UDK 669. 715:621.785.7:620.17
doi:10.17222/mit.2013.154 fatcat:drhnrsbq7fcrzimbcj3p7ful6e