Η διεύρυνση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα από το 1997 έως το 2008: Προβλήματα και δυνατότητες:

Δημήτριος Σιδέρη Τζινούδης
2011
Το πρώτο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας επιχειρεί να σκιαγραφήσει τα χαρακτηριστικά, τις προϋποθέσεις και τις λειτουργικές αναγκαιότητες για την εκάστοτε εφαρμογή του ελιτιστικού, μαζικού και καθολικού συστήματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης• επίσης επιχειρεί να καταδείξει τις ευρύτατες επιπτώσεις και συνέπειες που επέφεραν στο χαρακτήρα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης η διεύρυνση και η μεταβολή της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Το επόμενο κεφάλαιο του θεωρητικού μέρους παρουσιάζει με
more » ... τις σημαντικότερες μεταπολιτευτικές εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις και τις αντιδράσεις που προκάλεσαν, και επιχειρεί να εξηγήσει με ποιο τρόπο ορισμένες από αυτές συνετέλεσαν στη διάνοιξη μιας σχεδόν καθολικής πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Βεβαίως αυτή η μορφή πρόσβασης θεσμοθετείται και εφαρμόζεται από τη μεταρρύθμιση της κυβέρνησης του ΠΑ.ΣΟ.Κ., επί υπουργίας Γ. Αρσένη, μετά την κατάργηση του συστήματος εισαγωγής των δεσμών. Το επόμενο κεφάλαιο του θεωρητικού μέρους καταπιάνεται με την εκπαιδευτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία είναι μία καίρια διάσταση της πολιτικής της ευρωπαϊκής ενσωμάτωσης, και, για να γίνει κατανοητή, απαιτείται μία σκιαγράφηση της συνολικής διαδικασίας της ευρωπαϊκής ενσωμάτωσης. Η διεύρυνση της πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα συνδέεται με τις διεθνείς τάσεις της εκπαιδευτικής πολιτικής. Επιχειρείται μία σύντομη αναδρομή στην ιστορία του φαινομένου ̶ το οποίο οδηγεί στην εκπαιδευτική έκρηξη της δεκαετίας του 1960 ̶ και στη συνέχεια στην πιο πρόσφατη ιστορική συγκυρία των επιδράσεων της ΕΕ και του ΟΟΣΑ. Η περαιτέρω μαζικοποίηση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης συντελείται με την υποστήριξη της ΕΕ και του ΟΟΣΑ τη δεκαετία του 1980, με την έκδοση κειμένων θεμελιώδους σημασίας. Η ίδια πορεία συνεχίζεται και στη δεκαετία του 1990 με επίκεντρο τόσο το «Υπόμνημα για την τριτοβάθμια εκπαίδευση στην ευρωπαϊκή κοινότητα», όσο και τα άρθρα 126, 127 της συνθήκης του Μάαστριχτ. Επιπλέον την ίδια χρονική περίοδο εκδίδεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μία σειρά από «Λευκά και Πράσινα [...]
doi:10.26262/heal.auth.ir.128404 fatcat:7hziscdzjjfc3ltrmnd6oiycba