Kryptowaluty – pojęcie, cechy, kontrowersje

Paweł Marszałek
2019 Studia BAS  
Cryptocurrencies: definitions, features, controversies: The article looks at the issue of the so-called cryptocurrencies, which are one of the main determinants influencing the functioning of contemporary monetary systems. It is an instrument widely used by financial investors. Due to their advantages they are often seen as the currency of the future. On the other hand, there are numerous controversies related to cryptocurrencies, mainly regarding their legal status and conceptual difficulties.
more » ... The aim of the article is to elaborate on cryptocurrencies: their definitions, main features, and methods of creation. Next, some possible applications and their advantages and disadvantages, are discussed. Wstęp W następstwie globalnego kryzysu finansowego z lat 2007-2010 nasiliła się krytyka podstaw teoretycznych oraz zasad i sposobu funkcjonowania systemów pieniężnych. Podkreślano, że cechy i mechanizm kreacji współczesnego pieniądza fiducjarnego, będącego prawnym środkiem płatniczym, stanowią niejako same z siebie czynnik kryzysogenny. Akcentowano również brak adekwatności głównonurtowych teorii pieniądza do współczesnych warunków instytucjonalnych i społecznych. 1 Artykuł sfinansowano ze środków grantu "UEP DLA NAUKI -Nowe kierunki badań w dziedzinie nauk ekonomicznych", tytuł projektu "Przyszłość pieniądza -kryptowaluty, waluty lokalne, gospodarka bezgotówkowa".
doi:10.31268/studiabas.2019.06 fatcat:agrbgl3nwzgfpfo7tw2ckjvmte