SOURCES OF INVESTMENT RISK IN URBAN REGENERATION PROJECTS ŹRÓDŁA RYZYKA INWESTYCYJNEGO REWITALIZACJI OBSZARÓW MIEJSKICH CZASOPISMO TECHNICZNE BUDOWNICTWO

M Apollo, M Justyna Brzezicka, Magdalena Apollo, Justyna Brzezicka
unpublished
This paper looks at multidimensional risk analysis of urban regeneration projects, used to identify areas of its occurrence. The authors thoroughly analyze the sources of potential threats and attempt to answer the question: What is their contribution into overall urban regeneration' investment risk? The target concept will be used to assess the level of investment risk at the stage of initiation, preparation and planning of urban regeneration projects, which will be used to improve the risk
more » ... improve the risk management process. Keywords: urban regeneration, risk assessment, risk management, construction investment S t r e s z c z e n i e Zakres artykułu obejmuje wielopłaszczyznową analizę ryzyka rewitalizacji, której bazą jest identyfikacja wyjściowych obszarów jego występowania. Autorki dogłębnie analizują źródła powstawania potencjalnych zagrożeń oraz podejmują się oceny ich udziału w całkowitym ry-zyku inwestycyjnym przedsięwzięcia rewitalizacyjnego. Koncepcja docelowo ma być wyko-rzystywana do oceny poziomu ryzyka inwestycyjnego na etapie inicjacji, przygotowania i pla-nowania projektów rewitalizacji, co usprawnić ma proces zarządzania ryzykiem.
fatcat:ghpa4hv63rhwtj5vpuejfi6e6i