THE EFFECTS OF FOREIGN LANGUAGE LEARNING STRATEGIES ON STUDENT SUCCESS / YABANCI DİL ÖĞRETİM STRATEJİLERİNİN ÖĞRENCİ BAŞARISI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Mustafa Serkan ÖZTÜRK
2013 Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi  
Son yıllarda dil öğretimi genel olarak öğretmen odaklı müfredata bağlıydı. Uzmanlar tarafından müfredat belirlenmekte, dersler ve kullanılacak materyaller kazanımlar ve eğitim politikaları dikkate alınarak düzenlenmekteydi. Ancak yeni gelişmelerle birlikte öğrencilerin farklı şekilde öğrendiği ve müfredatın bu unsur göz önüne alınarak geliştirilmesi gerekliliği ön plana çıkmaya başlamıştır. Bireyler homojen bir grup olarak değerlendirilmek yerine farklı kişilik zekâ ve öğrenme stil ve
more » ... ri olan çeşitli özelliklere sahip bireyler olarak değerlendirilmeye başlanmıştır. Geleneksel öğretim yöntemlerinde öğrenciler sınıflara toplanmış öğrenmeye hazır gruplar olarak değerlendirilmekteydi. Bu sebeple çalışmamız öğrencilerdeki bireysel farklılıklar üzerine kurulmuş ve öğrencilerin sahip olduğu farklı öğrenme stil ve stratejileri incelenmiş ve Selçuk üniversitesi İngilizce öğretmenliği bölümündeki öğrencilerin öğrenme strateji ve stillerinin ders başarıları üzerinde bir etkisi olup olmadığı araştırılmıştır. Söz konusu öğrencilerin öğrenme statejilerini belirlemek için 5'li Likert dil öğrenme strateji ölçeği kullanılmıştır (Oxford,1990, p.294).Bu çalışmada Selçuk üniversitesi İngilizce öğretmenliği bölümünde okuyan öğrencilerin öğrenme stratejilerinin öğrenci başarısı üzerinde bir etkisi olup olmadığı araştırılmıştır Bu amaçla İngilizce öğretmenliğinde eğitim gören (2., 3., ve 4. sınıf) toplam 355 öğrenci üzerinde öğrenme stratejilerinin başarıları arasındaki ilişki incelenmiştir. Önemli ve çeşitli sonuçlar elde edilmiştir Buna göre öğrenciler az ya da çok tüm öğrenme stratejilerini kullanmaktadırlar Öğrencilerin yoğun olarak bilişsel ve biliş ötesi öğrenme stratejilerini kullandıkları gözlenmiştir ve bu stratejileri kullanan öğrencilerin derslerinde başarılı oldukları bulunmuştur Diğer bir deyişle bu stratejiler öğrencilerin başarılarını olumlu yönde etkilemiştir. Sonuç olarak öğrenciler hangi stratejileri kullandıklarının farkında olmalı ve bu farkındalıklarını öğrenme ortamlarında bilinçli bir şekilde kul [...]
doaj:c2b0c8c227b84826b18b6144ce761e20 fatcat:w7bnlco4grfnnpl6zectgrac7y