The place of instrumental methods in making diagnosis of different types of congenitally corrected transposition of the great arteries and in determining indications for certain surgical operations of the congenital heart disease
Місце інструментальних методів дослідження у діагностиці анатомічних варіантів вродженої коригованої транспозиції магістральних артерій та у визначенні показань до різних типів хірургічного лікування вади

O. Stohova, Center for Pediatric Cardiology and Cardiac Surgery, Kyiv, Ukraine, N. Rudenko, T. Yalynska, О. Motrechko, Center for Pediatric Cardiology and Cardiac Surgery, Kyiv, Ukraine, Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education, Kyiv, Ukraine, Center for Pediatric Cardiology and Cardiac Surgery, Kyiv, Ukraine, Center for Pediatric Cardiology and Cardiac Surgery, Kyiv, Ukraine
2020 Modern pediatrics. Ukraine  
Місце інструментальних методів дослідження у діагностиці анатомічних варіантів вродженої коригованої транспозиції магістральних артерій та у визначенні показань до різних типів хірургічного лікування вади УДК 616.127+616.13/ 007.1 053.1 073.96 073.756 074 Мета: оцінити можливості інструментальних методів дослідження для визначення показань до певних видів хірургічної корекції вродженої коригова ної транспозиції магістральних артерій (КТМА). Матеріали і методи. Проаналізовано дані клінічного та
more » ... дані клінічного та інструментального обстеження пацієнтів дитячого віку з вродженою КТМА, які знаходилися на обліку і отримали хірургічне лікування в ДУ «НПМЦДКК МОЗ України» за період з 1993 р. по грудень 2018 р. Для обстеження хворих застосовувала ся трансторакальна ехокардіографія (ЕхоКГ), черезстравохідна ЕхоКГ, діагностична катетеризація, комп'ютерна томографія (КТ), магнітно резонансна томографія (МРТ). Результати. У ДУ «НПМЦДКК МОЗ України» за період з 1993 р. по грудень 2018 р. спостерігалися та проходили хірургічне лікування 124 пацієнти дитя чого віку з вродженою КТМА. Додаткових радіологічних методів дослідження вимагали 69 (55,6%) пацієнтів. Ізольована форма вади виявлена у 27 (21,8%) пацієнтів, у 97 (78,2%) пацієнтів діагностовано супутні аномалії, 103 (83,0%) мали нормальне розташування внутрішніх органів (situs soli tus). Супутні вади діагностовані у 97 пацієнтів: дефект міжшлуночкової перегородки (ДМШП) -у 79 (81,4%) пацієнтів, стеноз легеневої артерії (СЛА)у 35 (36,1%), атрезія легеневої артерії (АЛА) -у 18 (18,6%), коарктація аорти (КоА) -у 10 (10,3%), ебштейноподібна дисплазія трикуспідального кла пана (ТК) -у 19 (19,6%) пацієнтів, важка недостатність ТК -у 12 (12,4%), один пацієнт мав супракардіальну форму тотального аномального дрена жу легеневих вен (ТАДЛВ) і два пацієнти -великі аорто легеневі колатеральні артерії (ВАЛКА). Використання додаткових інструментальних методів діагностики було необхідно у 69 (55,6%) пацієнтів з КТМА. Рентгенангіографічне обстеження проводилося у 61 (49,2%) пацієнта, у 33 (26,6%) пацієн тів виконувалася КТ органів грудної клітки, у 24 (19,4%) -МРТ. Інтраопераційна черезстравохідна ЕхоКГ виконувалася 18 пацієнтам. Висновки. Вроджена КТМА -складна вада серця, що в переважній більшості випадків поєднується з іншими внутрішньосерцевими аномаліями. Різ номанітність анатомічних варіантів вади вимагає комплексного підходу в діагностиці із залученням широкого спектра радіологічних методів обсте ження, що дозволяє повноцінно оцінити анатомію серця та магістральних судин, суміжних органів, визначитися з лікувальною тактикою та оцінити результати проведеного хірургічного лікування. Дослідження виконані відповідно до принципів Гельсінської Декларації. Протокол дослідження ухвалений Локальним етичним комітетом усіх зазна чених у роботі установ. На проведення досліджень було отримано інформовану згоду батьків, дітей. Автори заявляють про відсутність конфлікту інтересів. Ключові слова: вроджені вади серця, вроджена коригована транспозиція магістральних артерій, ехокардіографія, магнітно резонансна томографія, комп'ютерна томографія.
doi:10.15574/sp.2020.106.43 fatcat:tbir6gzhnzcwrjbcjazhxzw3nu