Διεργασία ομάδας, αναστοχαστική πρακτική και ιστολόγια στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση: αναπτύσσοντας δίκτυα μάθησης ομοτίμων

Μπράιλας Αλέξιος, Αβάνη Στέλλα-Μαρία, Γκίνη Χριστίνα, Δεϊλόγκου Μαρία-Αφροδίτη, Δημητριάδης Γιώργος, Θραβάλου Ελισάβετ, Φούκα Ευσταθία, Κοσκινάς Κωνσταντίνος
2020 Zenodo  
Η αξιοποίηση ομαδοσυνεργατικών πρακτικών σε μικρές ομάδες, επιτρέπει στους συμμετέχοντες να μαθαίνουν όχι μόνο μέσα από την πολυδιάστατη επεξεργασία μιας συγκεκριμένης θεματικής και ενός δεδομένου σώματος γνώσης, αλλά και μέσα από την αυθόρμητη επικοινωνία της εμπειρίας τους και την πολυφωνική κατανόηση της βιωμένης πραγματικότητάς τους. Η αναστοχαστική πρακτική προσφέρει στους συμμετέχοντες τη δυνατότητα να αναθεωρούν την εμπειρία τους, να αναλογίζονται το βίωμά τους και να ανασυγκροτούν με
more » ... τουργικότερο τρόπο την αφήγησή τους για αυτό. Οι αναρτήσεις σε δημόσια, διασυνδεδεμένα, ιστολόγια δημιουργούν την τεχνοκοινωνική βάση για την ανάπτυξη εξειδικευμένων μικρο-δικτύων πρακτικής και ενδυνάμωσης για τους συμμετέχοντες. Στη συγκεκριμένη εργασία, συνδυάζουμε αυτές τις τρεις συνιστώσες, (α) διεργασία ομάδας, (β) αναστοχαστική πρακτική και (γ) ιστολόγια, σε ένα μοντέλο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και μάθησης που αξιοποιεί τις συνέργειες και την επεξεργασία της υποκειμενικής πολυφωνικής εμπειρίας μέσα σε ένα πλαίσιο εμπιστοσύνης και ασφάλειας. Η καινοτομία στο προτεινόμενο μοντέλο έγκειται στο ότι οι αναστοχασμοί στα προσωπικά ιστολόγια των συμμετεχόντων αποτελούν την ουσιαστική επέκταση και συνέχεια μιας ομαδικής διεργασίας με νόημα, που ξεκινάει στο εδώ και στο τώρα των φυσικών συναντήσεων. Τα πρώτα ερευνητικά αποτελέσματα από την εφαρμογή αυτού του μοντέλου στην τριτοβάθμια εκπαίδευση παρουσιάζονται και αναλύονται.
doi:10.5281/zenodo.3889344 fatcat:ljiettjtnjcszmmwlznaf54wvq