Ortaokul Öğrencilerine Yönelik Yazma Tutum Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Emre CAN
2017 International Journal of Languages' Education and Teaching  
The aim of this study is to develop a valid and reliable attitude scale towards writing to measure their attitudes towards writing. Scale outline that includes 38 items was performed and validity and reliability studies were done. The study group contained 334 5 th -8 th grade students studying at two different secondary schools in Bursa, Yenişehir. The reliabilty of the scale was analysed in the aspects of construct and content validity. The content validity of the scale was provided by taking
more » ... the opinions of experts opinions. The scale outline developed after taking the opinions of experts was tested inthe aspect of construct validity. In this contexts, the number of Kaiser-Meyer-Olkin was found as 0.840 and the number of Barlett's Test was found as [x 2 =2397,063, df=703, p<.000]. With those numbers, the eligibility of the scale to factor analysis was determined, then explority factor analysis and confirmatory factor analysis was made in the extent of validity studies. In the result of explority factor analysis, it was seen that the scale has a 3 factor (relation, perception, contribution) structure that contains 23 items and those three factors explained %43,7 of the total variance of the scale. The eligibility of 3 factor structure of the scale was tested with confirmatory factor analysis. The goodness of fit indexes that was obtained from the result of confirmatory factor analysis (x 2 =497.54, RMSA=0.097, GFI= 0.75, SRMR= 0.091, CFI= 0.79, NNFI= 0.76, RMR= 0.071) showed that the scale has construct validity. In the result of Cronbach's Alfa method that was for reliability studies, the number of reliability was found as 0.891. Those findings obtained showed that the scale is valid, reliable can be used in the education researches. ÖZET Bu araştırmada ortaokul öğrencilerinin yazma tutumlarını belirlemek için kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir ölçek geliştirme amaçlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 334 ortaokul öğrencisi oluşturmuştur. Geçerlik bakımından ölçek, kapsam geçerliği ve yapı geçerliği açısından incelenmiştir. Uzman görüşleri sonucunda oluşturulan ölçek taslağı yapı geçerliği açısından test edilmiştir. Bu bağlamda ölçeğin Kaiser-Meyer-Olkin değeri 0.840, Bartlett's Küresellik Testi değeri ise [x 2 =2397,063; df=703, p<.000] bulunmuştur. Elde edilen bu bulgular sonrasında geçerlik çalışmaları yapılmıştır. Açımlayıcı faktör analizi neticesinde ölçeğin 23 maddeden oluşan 3 faktörlü ( ilgi, algı, katkı) bir yapıda olduğu görülmüştür. Ortaya çıkan bu üç faktörün ölçeğe ilişkin açıkladığı toplam varyans oranı %.43,7'dir. Ölçeğin 3 faktörden oluşan yapısının uygunluğu doğrulayıcı faktör analizi ile incelenerek ulaşılan uyum iyiliği indeksi değerleri sonucunda (x 2 =497.54, RMSA=0.097, GFI= 0.75, SRMR= 0.091, CFI= 0.79, NNFI= 0.76, RMR= 0.071) ölçeğin yapı bakımından geçerli olduğu belirlenmiştir. Güvenirlik çalışmaları kapsamında uygulanan Cronbach Alfa analizi sonucu elde edilen güvenirlik katsayısı 0.891'dir. Bu veriler ölçeğin geçerli, güvenilir olduğunu ve eğitim araştırmalarında kullanılabileceğini göstermiştir. Anahtar Kelimeler: Yazma, yazma becerisi, tutum, ölçek geliştirme, yazma tutum ölçeği. 1
doi:10.18298/ijlet.2026 fatcat:zubskiny2ndl7gzcws5otbxwkm