LEVELS OF SELF-AFFIRMATION AND A TEST FOR IT'S RESEARCH IN ADOLESCENCE
САМОУТВЕРЖДЕНИЕ И ТЕСТ ЕГО ИССЛЕДОВАНИЯ В ЮНОШЕСТКОМ ВОЗРАСТЕ

B.V Vasilev, University of Plovdiv "Paisii Hilendarski"
2020 Balkan scientific review  
Анотация. Статията съдържа теоретичен анализ на феномена и конструкта себеутвърждаване, въз основа на който е създаден нов инструмент-тест за изследване на стремежа към самоутвърждаване. В анализа са представени основните направления в изследването на феномена, проследени са качествените изменения на себеутвърждаването в последователните възрасти, въз основа на които е изградена авторовата концепцията, че в самоутвърждаването могат да се разграничат две степени (или нива), които проследяват
more » ... ението на този феномен и бележат динамиката на личностната и социална зрялост на субекта. По-ниската степен на себеутвърждаването -чрез приемане и одобрение от другите, се наблюдава в по-ранната, тийнейджърска възраст, а по-високата (и качествена степен) е себеутвърждаването чрез постижения, успехи и личностен растеж, която е присъща на порастналите юноши. В статията са представени емпиричните резултати от изследване, в което се търси връзката между възрастта на изследваните млади хора и степените (нивата) на тяхното себеутвърждаване. Ключови думи: себеутвърждаване, степени на себеутвърждаване, тест за изследването му, личностен растеж, юношеска възраст. Abstract. The article contains a theoretical analysis of the phenomenon and the construct of self-affirmation, on the basis of which a new questionaire has been created to study the striving for self-affirmation. The analysis presents the main directions in the study of the phenomenon, we've also traced the qualitative changes of self-affirmation in successive ages, based on which the author's concept is created that in self-affirmation we can distinguish two degrees (or levels) that track the movement of this phenomenon and mark the dynamics of the personal and social maturity of the subject. The lower level which is self-affirmation -through acceptance and approval by others, is observed in earlier, adolescence, and the higher (and qualitative level) is self-affirmation through achievement, success and personal growth, which is inherent in adult adolescents. The article presents the empirical results of a study that seeks the relationship between the age of the studied young people and the degrees (levels) of their self-affirmation.
doi:10.34671/sch.bsr.2020.0403.0013 fatcat:xivb6tgx3zgsfb646s22t7e5iy