Detection of Total Antioxidant Capacity of Saliva in Periodontal Diseases

Gökçen Ateş, Habibe Öztürk
2018 Journal of Ege University School of Dentistry  
ÖZ GİRİŞ ve AMAÇ: Periodontal hastalıklar, artmış oksidatif stres ve azalmış antioksidan seviyeleri ile ilişkilendirilmektedir. Fakat azalmış antioksidan seviyelerinin, periodontal hastalığın sebebi ve/veya sonucu olup olmadığı bilinmemektedir. Çalışmamızın amacı, kronik periodontal hastalığı olan bireylerde, periodontal başlangıç tedavisinin, tükürük ve plazma total antioksidan seviyelerini nasıl etkilediğini karşılaştırmalı olarak incelemektir. YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmamızda 27 kontrol ve
more » ... kronik periodontitise sahip birey dahil edilmiştir. Tüm bireylerden başlangıçta ve periodontitisli bireylerden tedavi sonrası 2 ve 6. aylarda tükürük ve kan örnekleri alınmıştır. Total antioksidan seviyesi troloksa eşdeğer antioksidan kapasitenin ölçümü ile belirlenmiştir. BULGULAR: Sigara içmeyen periodontal hastalıklı grubun tükürük ve plazma total antioksidan seviyeleri kontrol grubundan düşük bulunmuş olsa da, istatistiksel anlamlılığa ulaşmamıştır. Sigara içen kontrol grubu ise diğer tüm gruplardan bütün ölçüm dönemlerinde, hem tükürük hem plazma total antioksidan değerleri açısından, istatistiksel olarak yüksek bulunmuştur. Tedavi sonunda sigara içmeyen ve periodontal hastalıklığı olan grubun, antioksidan seviyeleri artarak kontrol grubuna yaklaşmıştır. Sigara içen ve periodontal hastalığı olan grupta da tedavi sonrasında benzer şekilde antioksidan değerleri artmış olmasına rağmen sigara içen kontrol grubuyla arasındaki istatistiksel fark korunmuştur. TARTIŞMA ve SONUÇ: Periodontal hastalıklarda düşük bulunan antioksidan seviyelerinin, periodontal tedavi ile sağlıklı bireylerin seviyesine ulaşabildiği ve periodontal hastalıklardaki düşük antioksidan değerlerinin periodontal hastalığın bir sonucu olduğu düşünülmektedir.
doi:10.5505/eudfd.2018.75537 fatcat:luhp7lh6pbc7vnyvgy6otdq7qm