Przedmowa [article]

Małgorzata Kostrzewska, Gabriela Rembarz
2018
PRZEDMOWA W różnych środowiskach toczy się obecnie krytyczna dyskusja nad urbanistyczną formą środowiska zamieszkania w neoliberalnej rzeczywistości polskich miast. Choć głosy radykalnie negujące dorobek modernizmu, zwłaszcza powojennego, nadal nie cichną, coraz częściej mieszają się z argumentacją, która źródła inspiracji dla uzdrowienia aktualnej kondycji przestrzennej miast upatruje w rozwiązaniach wzorowanych na modernizmie okresu dwudziestolecia międzywojennego. Prezentowana publikacja
more » ... wana publikacja jest przyczynkiem do pogłębienia tej dyskusji i poszerzenia wiedzy na temat dziedzictwa modernistycznej myśli urbanistycznej i architektonicznej, dotyczącej przede wszystkim mieszkalnictwa, rozumianego szeroko jako zagadnienie jakości życia w mieście. W dzisiejszym dyskursie naukowym o problemach współczesnego miasta brakuje polskojęzycznych publikacji podsumowujących w zobiektywizowany sposób urbanistyczny dorobek modernizmu jako całej epoki. Tym bardziej istotna dla integracji krajowej debaty nad miastem i zbalansowania wiedzy jest kontynuacja wątków przenoszących refl eksję historyczną do krytycznego opisu teraźniejszości. Temat Studiów jest pokłosiem dwóch sprzężonych ze sobą wydarzeń, które w 2011 r. miały miejsce w Muzeum Miasta Gdyni. Pierwszym z nich była wystawa pt. Gustav Oelsner -Światło, Powietrze, Barwa, poświęcona dziełu architekta miejskiego Altony, który w latach 20. i 30. XX w. był głównym reformatorem warunków zamieszkania i życia w przemysłowo-portowym mieście. Drugim wydarzeniem była międzynarodowa konferencja pt. Mieszkać w porcie -ideały początków modernizmu a miasto współczesne, poświęcona warunkom mieszkalnictwa w miastach portowych (choć nie tylko). Publikacja dzieli się na trzy części. W pierwszej, pt. Modernizm. Wybrane aspekty kształtowania przestrzeni miejskiej, nakreślono ogólne tło historyczne epoki, głównie w jej przestrzennym wymiarze. Problematykę zagadnień mieszkalnictwa z odwołaniami do zjawisk współczesnych oraz tendencje w architekturze i urbanistyce omówiono na przykładach miast niemieckich i polskich. Część druga, zatytułowana Gustav Oelsner i architekci miejscy okresu modernizmu, odwołuje się do roli miejskiego architekta, zarówno dawniej, jak i dziś. Szczególne miejsce poświęcono sylwetce Gustava Oelsnera, jego życiu i działalności w kraju oraz na przymusowej emigracji w Turcji. Część trzecia, Modernistyczna odnowa miasta -wybrane przykłady, poświęcona jest studiom przypadków, modernistycznym osiedlom mieszkaniowym z lat 20. i 30. XX w. i ich znaczeniu we współczesnym mieście. Cały tom Studia 180 -Rembarz 4.indd 6 Studia 180 -Rembarz 4.indd 6
doi:10.24425/118600 fatcat:mliql2ehcrdmhihitayxywpy5m