An analysis of the aesthetic sense of red imagery art in Chinese poet He Jingzhi's poetry

B. Matay
2019 Eurasian Journal of Philology: Science and Education  
He Jing zhi wasa representative poet of China in the age of peace, expressed his feelings as well as the struggle and enthusiasm of the people, while expressing his political feelings and the fate of the Times. His poetic creation shows great political subject matter and the important political theme. His political lyrics have a strong artistic appeal, through the abstract political feelings and their own feelings into a concrete vivid image of the image of expression, the abstraction as the
more » ... straction as the concrete, the "virtual" as "real", to give people emotional resonance, but also in the form of creating aesthetic and poetic realm. The traces of traditional Chinese poetry on nature, which has a long tradition in China, not only in poetry, but also in painting, which in the ancientChinese cultural world is often merged with poetry, can be found also in her works. According to the observations of the author, all levels of the genre organization of sonnet wreath are subject to transformation, but overcoming the formal canon is especially important. Changing the number of sonnets in the «red» enhances the sonnet status as one of the most popular genre of the current literary era. Хубэй университетінің қытай әдебиеті және өнер философиясының Ph.D докторы, Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінің аға оқытушысы, Қазақстан, Алматы қ, Қытай ақын Хэй Джинжидің поэзиясында қызыл түстің эстетикалық мағынасын талдау Аңдатпа. Хэй Джинжи бейбітшілік кезеңінде Қытайдың беделді ақыны болды, өзінің саяси сезімдерін және «Таймс» тағдырын білдіре отырып, өз сезімдерін, сондай-ақ халықтың күрес пен ынтасын жігерліндірді. Оның поэтикалық туындысы үлкен саяси тақырыпты және маңызды саяси тақырыпты көрсетеді. Өмірлік негіздерді арқау ету машығы, шығармашылық бағытындағы модернистік айқын нышандар, жазудағы тіл қолданыс ерекшелігі, көркемдеу амалдарындағы оңтайлы, дағдылы тәсілдер нақтылы саралауларға тартылып отырып, өзіндік ойпайымдаулар жасалды. Оның саяси сөздері (қызыл түс) абстрактілі саяси сезімдер мен өз сезімдерін айқын көріністі бейнелейді, абстракцияны бетон ретінде, «виртуалды», «нақты» адамға эмоционалды етіп беру үшін күшті көркемдік көңіл-күйге ие. Резонанс, сонымен бірге эстетикалық және поэтикалық әлем құру түрінде көрсетеді. Әлемдік әдебиеттегі жаңа көзқарастар, тез ойлау, ой, ең жақсы идеялар мысалдары, жазуға байсалды көзқарас, жинақталған және аналитикалық модельдер туындыларын тудыратын жазушының таңқаларлық сезімдік түйсігі, жұмбақ образдарды түсінуге талпыныс жасалды. Жазушының шығармашылық туындысы алғаш рет қарастылып отыр. Қытайда ежелден қалыптасқан дәстүрлі қытай поэзиясының іздері тек поэзияда ғана емес, сонымен қатар ежелгі қытай мәдени әлемінде жиі поэзиямен біріктіріліп тұратын сурет өнерінде де кездеседі. Автордың байқауларына сәйкес, сонет шоқтарын жанрлық ұйымдастырудың барлық деңгейлері қайта құруға жатады, бірақ ресми каноннан шығу өте маңызды. «Қызыл» санындағы сонеттердің өзгеруі қазіргі әдеби дәуірдің ең танымал жанрларының бірі ретінде сонет мәртебесін арттырады. Түйін сөздер: қытай, поэзия, бейбітшілік, түсті бейнесі, саяси сезім, жарқын бейне. An analysis of the aesthetic sense of red imagery art in Chinese poet He Jingzhi's poetry Б. Матай, Ph.D доктор китайской литературы и искусства университета Хубэй, старший преподаватель Казахского государственного женского педагогического университета, Казахстан, г. Алматы, Анализ эстетического смысла искусства красного изображения в поэзии китайского поэта Хэ Цзинчжи Аннотация. Хэ Цзинчжи, представитель древней китайской поэзии, был выразителем чувств, чаяний и энтузиазма людей, которые защищаются от насилия. Важные политические темы, волнующие поэта, он оформляет с помощью художественного слова, воздействуя таким образом на народ и вызывая в нем эмоциональный резонанс. Следы традиционной китайской поэзии о природе, которая имеет давние традиции в Китае не только в поэзии, но и в живописи, которая в древнем китайском культурном мире часто сливается с поэзией, можно найти и в ее произведениях. Поразительная чувственная интуиция писателя помогает созданию произведений на уровне новых взглядов в мировой литературе, это и сознание, мысль, лучшие примеры идей, серьезное отношение к письму, кумулятивные и аналитические модели. Автором была предпринята попытка понять таинственные образы, в этом ему помогли самооценка, теоретическое знание лингвистических особенностей письма, традиционные подходы к творчеству, художес твенный аспект письма, общепринятые подходы. По наблюдениям автора, все уровни жанровой организации сонетного венка подвержены трансформации, но преодоление формального канона особенно важно. Изменение количества сонетов в «красном» повышает статус сонета как одного из самых популярных жанров современной литературной эпохи. Ключевые слова: китайская поэзия, мирное время, изображение, политические настроения, яркое изображение.
doi:10.26577/ejph-2019-4-ph6 fatcat:4yl4a2mytfatppbrkzbnbr6jri