Supplementary document for Third-order cascaded Raman shift in all-solid fluorotellurite fiber pumped at 1550 nm - 5600452.pdf

Yaodong Jiao, Zhixu Jia, Xiaohui Guo, Zhipeng Zhao, Yasutake Ohishi, WP Qin, Guanshi Qin
2022 figshare.com  
Supplemental Document
doi:10.6084/m9.figshare.17296382.v1 fatcat:gozvko6n2bdyvnnzxoz3bsfokm