Flotacja łupka miedzionośnego w zależności od pH regulowanego nietypowymi reagentami

Mateusz Kiędracha, Jan Drzymała
2016
STRESZCZENIE Badano wpływ pH na flotację łupka miedzionośnego, pochodzącego z Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego, za pomocą spieniaczami w postaci α-terpineolu oraz metyloizobutylokarbinolu. Do regulacji pH roztworu wodnego, zamiast typowych kwasów i zasad, użyto tlenek wapnia CaO, kwas szczawiowy C 2 H 2 O 4 oraz podchlorynu sodu NaClO a dla porównania HCl. Na podstawie otrzymanych wyników stwierdzono, że zmiana pH nie wpływa na kinetykę flotacji łupka spieniaczami ani na jego wychód
more » ... na jego wychód końcowy, mimo zastosowania regulatorów pH, z których NaClO rozkłada się z wydzieleniem tlenu, kwas szczawiowy ma zdolność do silnego kompleksowania jonów metali, a CaO depresuje flotację niektórych siarczków. WPROWADZENIE Flotacja jest to jedną z wielu metod rozdziału ziarn. Istota flotacji polega na wykorzystaniu różnic fizykochemicznych właściwości powierzchni ziarn mineralnych, na które możemy wpływać dodając różne odczynniki (Spalińska i inni, 2008). Ziarna, które są hydrofobowe łączą się pęcherzykiem gazowym i są wynoszone na powierzchnię pulpy flotacyjnej, natomiast ziarna hydrofilne pozostają na dnie jako odpad (Drzymała, 2009). Badany łupek miedzionośny, który jest naturalnie hydrofobowy (Bednarek i Kowalczuk, 2014) nie flotuje w samej wodzie bez obecności spieniacza czy zbieracza (Drzymala, 2014) ale flotuje w obecności tylko spieniaczy (Konieczny i inni, 2013). Do przeprowadzenia flotacji użyto alkohole o nazwie metyloizotylocarbinol (MIBC) oraz α-terpineol, które spełniają we flotacji rolę spieniacza. Badanym materiałem był łupek miedzionośnego pochodzący ze złóż Monokliny Przedsudeckiej eksploatowanych przez KGHM. Łupki występujące w tych złożach możemy podzielić na łupki ciemnoszare lub czarne łupki ilasto-bitumiczne, czyli tak zwane łupki "smolące", łupki dolomityczne oraz łupki margliste (Kijewski i Leszczyński, 2010). Największą procentową zawartość pierwiastków miedzi obserwuje się w łupkach smolących dochodzącą do nawet 10%. Wiadomo, że łupek jest naturalnie hydrofobowy z tak zwanym kątem zwilżania 43 stopnie, nie flotuje w samej wodzie, ale flotuje on w wodnych roztworach spieniaczy. Wiadomo także, że łupek nie zmienia swojej flotowalności w szerokim zakresie pH, jeżeli do flotacji stosuje się typowe kasy i zasady (Swebodzińska i Kowalczuk, 2016). Dlatego celem tej pracy było stwierdzenie czy użycie do regulacji pH roztworu wodnego, specjalnych regulatorów, które oprócz zmiany pH powodują także inne reakcje w stosunku do flotowanych minerałów. Dlatego do badan użyto użyto tlenek wapnia CaO, który depresuje flotację niektórych siarczków, kwas szczawiowy który ma zdolność do silnego kompleksowania jonów metali (Bogdanov i inni, 1973) oraz podchlorynu sodu NaClO (Trzebiatowski, 1969), który rozkłada
doi:10.5277/lupek1617 fatcat:s5bqddoumjarpk2oqw3dlwrh44