Okulöncesi dönem çocuklarda malnütrisyon ve obezite prevelansının değerlendirilmesi: Ankara örneği

ÖNAL Sibel; ÖZDEMİR
2016 Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi  
Büyüme ve gelişme hem genetik hem de çevre koşullarından etkilenen dinamik bir süreçtir. Erken çocukluk döneminde maruz kalınan olumsuz çevre şartları ve beslenme durumunun takibi genel halk sağlığı açısından büyük önem taşımaktadır. Ankara ilinde yaşayan okulöncesi dönem çocuklarında (36-72 ay) malnütrisyon ve obezite prevalansını belirlemek ve sosyo-ekonomik faktörle ilişkisini ortaya koymak çalışmanın temel amacını oluşturmaktadır. Kesitsel olarak gerçekleştirilen çalışma kapsamında
more » ... kapsamında Ankara'da okulöncesi dönemdeki 324 çocuktan (163 erkek, 161 kız) International Biological Programme protokolleri çerçevesinde ağırlık ve boy ölçüleri alınmış, Beden Kitle Endisi ve z-skorları hesaplanmıştır. Dünya Sağlık Örgütünün kesme değerlerine göre beslenme durumları belirlenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre okulöncesi dönem çocuklarının % 0.62'si beslenme geriliği gösterirken, her iki cinsiyet açısından da benzer bir örüntü görülmüştür. Obezite açısından değerlendirildiğinde ise tüm çocuklarda %11.11 oranında aşırı kilolu olma durumu ve %3.40 oranında obezite prevalansına rastlanmıştır. Malnütrisyon ve obezite üzerinde sosyo-ekonomik durumun etkisine de çalışmamızda yer verilmiştir. Human growth and development are dynamic processes that are shaped by both environmental and genetic factors. In early childhood exposure to negative environmental conditions and monitoring nutritional status are important for general public health. The aim of this study was to determine the prevalence of malnutrition and obesity in preschool children (36-72 month). It was also aimed to demonstrate the correlation between these variables and socioeconomic statuses. This cross-sectional study was conducted with324 preschool children (163 boys and 161 girls) in a sample representing in Ankara. Height and weight results were recorded according to the International Biological Programme standard protocols, and the values of Body Mass Index and z-score were calculated. Giriş: Büyüme ve gelişme, çevresel koşullardan etkilenen dinamik bir süreçtir. Postnatal dönemden başlayarak çocuğun maruz kaldığı çevresel koşullar optimal büyümesi üzerinde etkili olmaktadır. Büyümenin takibi, genel olarak boy uzunluğu ve ağırlık artışının takibi ile yapılmaktadır. Özellikle doğum sonrası dönemden itibaren büyümenin takibinin yapılması ve beslenmenin çocuğun büyümesi üzerindeki etkisinin araştırılması da önem taşımaktadır (Ahmed 266; Kobak ve Pek 43). Anne sütü alımının da çocuklarda büyüme ve gelişme için önemli olduğu ayrıca anne sütünün, çocuklarda alerji ve enfeksiyonlara yakalanma olasılığını azalttığı da belirtilmektedir.
doi:10.1501/dtcfder_0000001471 fatcat:tqfva73jlrdyxbzqpxjevmqdgm