Synergistic lignin construction of a long-chain branched polypropylene and its properties

Bo Tian, Jinfeng Li, Zhigang Li, Ningdi Xu, Gang Yao, Nan Zhang, Wei Dong, Yuguang Liu, Mingwei Di
2020 RSC Advances  
Polypropylene with long chain branching behavior was constructed by lignin, which foaming property and polarity were improved.
doi:10.1039/d0ra06889f fatcat:bvbhvxdxezfpxfhnbe44txpqme