INTERPRETATION OF REGULARITIES IN THEORY AND PRACTICE OF ECONOMIC AND ENVIRONMENTAL REPRODUCTION AS ECONOMIC AND MANAGEMENT SYSTEM

Punko
unpublished
№1, 2014 203 УДК 338.001.8 ПУНЬКО Б.М. доктор економічних наук, професор кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького ТРАКТУВАННЯ ЗАКОНОМІРНОСТЕЙ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ ЕКОНОМІКО-ЕКОЛОГІЧНОГО ВІДТВОРЕННЯ ЯК ЕКОНОМІКО-УПРАВЛІНСЬКОЇ СИСТЕМИ Анотація. Сформульовано теоретичні категорії та систематизовано класифікаційну характеристику процесів відтворення економіко-екологічного потенціалу;
more » ... тенціалу; схематично представлено "Колесо відтворення економіко-екологічного потенціалу". Актуалізовано визначення термінів і категорійних понять загальної компетенції законів, положень, принципів та правил, а також трактування понятійно-категоріального термінологічного апарату базису регулювання економіко-екологічного відтворення. Схематично представлені 1) категорійний алгоритм загальної компетенції законів, положень, принципів та правил; 2) принциповий методологічний алгоритм прогнозування нової моделі інноваційно-інформаційно-інвестиційної економічної системи у просторово-часовому контексті; 3) розуміння економічної системи раціональних відносин економіко-екологічного та суспільного відтворення, дана характеристика ключових блоків цієї системи. Ключові слова: відтворення економіко-екологічного потенціалу; понятійно-категоріальний термінологічний апарат; базис регулювання; економічна система раціональних відносин економікоекологічного та суспільного відтворення. Пунько Б.М., д.э.н., профессор кафедры менеджмента внешнеэкономической деятельности Львовского национального университета ветеринарной медицины и биотехнологий имени С.З. Гжицкого ТРАКТОВКА ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ЭКОНОМИКО-ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ КАК ЭКОНОМИКО-УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ Аннотация. Сформулированы теоретические категории и систематизировано классификационную характеристику процессов воспроизводства экономико-экологического потенциала; схематично представлено "Колесо воспроизводства экономико-экологического потенциала". Актуализировано определение терминов и категорийных понятий общей компетенции законов, положений, принципов и правил, а также трактовка понятийно-категориального терминологического аппарата базиса регулирования экономико-экологического воспроизводства. Схематически представлены 1) категорийный алгоритм общей компетенции законов, положений, принципов и правил; 2) принципиальный методологический алгоритм прогнозирования новой модели инновационно-информационно-инвестиционной экономической системы в пространственно-временном контексте; 3) понимание экономической системы рациональных отношений экономико-экологического и общественного воспроизводства, дана характеристика ключевых блоков этой системы. Ключевые слова: воспроизводство экономико-экологического потенциала; понятийно-категориальный терминологический аппарат; базис регулирования; экономическая система рациональных отношений экономико-экологического и общественного воспроизводства. Annotation. Theoretical categories and systematically classifying characteristics of reproduction processes of economic and ecological potential, schematically represented "Wheel playback economic and ecological potential". Modified definitions of terms and concepts of categorical general jurisdiction laws, regulations , policies and regulations, and the interpretation of conceptual and terminological apparatus categorical basis of economic and environmental regulation play. Schematically represented 1) categorical algorithm of general jurisdiction laws, regulations, policies and regulations; 2) a fundamental methodological algorithm for predicting a new model of innovation and investment information and economic system in the space-time context; 3) understanding the economic system of rational relations of economic and environmental and social reproduction, describes the key blocks of the system. Keywords: reproduction economic and ecological potential; categorical concepts and terminology, base regulation, the economic system of rational relations of economic and environmental and social reproduction. Постановка проблеми. Багато науковців у питаннях обґрунтування теорій сталого розвитку, природного капіталу, екологічності економіки, економічності екології тощо визнають, в основному, функціональну або ролеву "тріадність" наукових досліджень: соціальні проблеми, економічні проблеми, екологічні проблеми. Автор намагається відійти від панівного бачення концептуального кола проблем,
fatcat:iddogtk4erfafeg6fax6auv2du