Je Pyrrhónova téza z Aristokleovho zlomku naozaj tetralemmou? (Prípravná analýza pre rozhodnutie buddhistického vplyvu)

Andrej Kalaš, Katarína Rajtíková
2020 Pro-Fil  
Abstrakt: V posledných rokoch sa veľa diskutuje o tom, či by mohla byť Pyrrhónova filozofia ovplyvnená indickou buddhistickou filozofiou. Diskusie odhaľujúce nápadné podobnosti medzi oboma filozofiami často poukazujú aj na Pyrrhónovu komplikovanú tézu, označovanú ako tetralemma, ktorá je považovaná za jednu z takýchto podobností. Hlavnou otázkou štúdie je zodpovedať, či je Pyrrhónova téza skutočne štvorprvková. Autori tvrdia, že ak Pyrrhónova téza nie je štvorprvkovou štruktúrou, nemožno ju
more » ... žovať za podobnú s buddhistickou tetralemmou. Následne sa predkladá dôkladná analýza Pyrrhónovej tézy, pričom sa argumentuje, že rozhodnutie štvorprvkovej štruktúry Pyrrhónovej tézy nemôže vychádzať len z hľadiska starogréckej syntaxe. Ukáže sa, že rozlíšenie aspektu hlbšieho filozofického významu Pyrrhónovej tézy je práve tým jediným, z hľadiska ktorého by bolo možné (ak vôbec) prepojiť Pyrrhónovu filozofiu s buddhizmom. Abstract: Recently there has been a debate on whether Pyrrho's philosophy could be influenced by Indian Buddhist philosophy. Discussions revealing striking similarities between them often point out Pyrrho's complicated sentence, referred to as tetralemma, as one of the most striking similarities. The central question of this paper is whether Pyrrho's sentence is of the tetralemmatic kind. Authors argue that if Pyrrho's sentence is not fourfold in structure it could scarcely be classified as similar to the Buddhist tetralemma. A careful analysis of the question is provided, arguing that the approach to the problem of tetralemmatic structure cannot be carried out solely on syntactic grounds. An aspect of a deeper philosophical meaning of the formula is applied, which alone enables us (if at all) to link Pyrrho's philosophy to Buddhism.
doi:10.5817/pf20-2-2204 fatcat:ytus2y2675e23ju3udshghgkva