Clinical evaluation of multiple lung cancers
肺多発癌の臨床的検討

Yuji Yasuda, Tohru Enokibori, Takeshi Hanawa, Satoshi Kosaba, Kazuko Ninomiya, Yoshito Matsubara, Rikuro Hatakenaka, Takeshi Funatsu, Sadao Ikeda
1987 Haigan  
doi:10.2482/haigan.27.247 fatcat:mbjkpgkmpzem5mbgb77cw3qzqa