Remote Employment: Precondition, Form of Manifestation and Consequences of the Development of the Digital Economy
Дистанційна зайнятість: передумова, форма прояву та наслідок розвитку цифрової економіки

D. V. Maliar, University of Customs and Finance
2019 Bìznes Inform  
ДИСТАНЦІЙНА ЗАЙНЯТІСТЬ: ПЕРЕДУМОВА, ФОРМА ПРОЯВУ ТА НАСЛІДОК РОЗВИТКУ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ 2019 МАЛЯР Д. В. УДК 331.5:004.77 JEL: E24; J20; J22; F22 Маляр Д. В. Дистанційна зайнятість: передумова, форма прояву та наслідок розвитку цифрової економіки Автор розглядає телекомп'ютінг як одну з провідних форм віртуальної зайнятості, виникненню якої сприяють такі гнучкі форми працевлаштування: фрілансінг, нульовий контракт, міні-робота, а також відповідні форми запозичення кадрів: аутстафінг,
more » ... утстафінг, темпорері стафінг, лізинг персоналу, аутсорсинг. З'ясовано, що дані форми залучення робочої сили через їх гнучкість, частковість або запозиченість зумовлюють утворення саме дистанційних трудових відносин. Таким робітникам зручніше працювати віддалено. З'ясовано, що дистанційна зайнятість є підґрунтям для скорочення витрат на оренду приміщення, облаштування робочого місця, комунальні платежі тощо. Доведено, що дистанційна зайнятість визначає підвищення продуктивності праці за рахунок економії часу на пересування та більш ефективне управління часом з боку робітників. Вивільнення часу та його оптимальний розподіл згідно із власним гнучким графіком дозволяє скоротити витрати робітника. Обґрунтовано, що ефективність дистанційної зайнятості приводить до появи нових організаційних структур: віртуальних організацій, електронних підприємств, електронних урядів. Відбувається віртуалізація роботи окремих трудових колективів, які взагалі відмовляються від утримання офісів. У межах концепції е-уряду спостерігається дистанціювання трудових послуг, але вже в суспільних масштабах. Показано, що віртуалізація в теперішній час охоплює не лише суб'єктів господарювання або уряд, але й також певні, схильні до цього, галузі економіки. На думку автора, схильність галузей економіки до дистанційної зайнятості залежить від двох аспектів. По-перше, якою мірою використовуються цифрові технології у виробництві конкретної галузі. По-друге, наскільки результати праці в певній галузі можуть бути оцифровані та надіслані дистанційно замовнику. Таким чином, віртуальна зайнятість зумовлює розгортання цифрової економіки, оскільки ґрунтується на використанні телекомунікаційних технологій. Обсяги дистанційної зайнятості служать певним критерієм діджиталізації економіки. Ключові слова: віртуальна зайнятість, телекомп'ютінг, телеробота, фрілансінг, аутстафінг, аутсорсинг, схильність до віртуальної зайнятості. DOI: Рис.: 4. Табл.: 1. Бібл.: 10. Маляр Дмитро Віталійович -кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, Університет митної справи та фінансів (вул. Володимира Вернадського, 2/4,
doi:10.32983/2222-4459-2019-10-165-171 fatcat:o3ob4hlkcrb7ff35zmv6465w64