اثربخشی آموزش ایمن سازی درمقابل استرس بر احساس عاملیت و میانگین هفتگی قند خون ناشتا در بیماران دیابتی

محمد امیری, کریم عسگری مبارکه, حمید رضا عریضی
2018 Ravān/Shināsī-i Salāmat  
مقدمه: پژوهش حاضر به تعیین اثربخشی آموزش ایمن­سازی در مقابل استرس بر احساس عاملیت ومیانگین هفتگی قند خون ناشتا بیماران دیابتی پرداخته است. روش: این پژوهش از نوع شبه آزمایشی و جامعه آماری آن شامل 2450 نفر بیماران دیابتی درمانگاه ام البنین اصفهان بود که از میان آن‌‌ها 17زن و9مرد به طور تصادفی انتخاب و در دو گروه آزمایش (10زن و4مرد)و گواه (5زن و7مرد)جایگزین شدند .هر دو گروه پرسشنامه‌های محقق ساخته میانگین هفتگی قند خون بیماران دیابتی و احساس عاملیت را قبل وبعد ازمداخله تکمیل کردند‌.‌ گروه ازمایش
more » ... ند‌.‌ گروه ازمایش آموزش ایمن­سازی در مقابل استرس را طی6 جلسه90 دقیقه ای بصورت هفتگی دریافت کرد ولی گروه گواه تحت این مداخله قرار نگرفت. یافته‌ها: نتایج پژوهش نشان داد که آموزش مذکور موجب افزایش معناداری (pنتیجه‌گیری: : آموزش ایمن­سازی در مقابل استرس می­ تواند به­ عنوان یک روش مداخله­ای مفید، برای کاهش میانگین هفتگی قند خون ناشتا و بهبود احساس عاملیت بیماران دیابتی به کار رود‌.‌
doi:10.30473/hpj.2018.36669.3774 doaj:05d8c56fc00245c1bedf62b815fa9a98 fatcat:achy2w3ryvbdnotifnastr4tja