Evaluation of home care services at a training and research hospital in Izmir

Muhteber COLAK, Ozden GOKDEMIR, Seval YAPRAK, Mehtap KARTAL
2016 Marmara Medical Journal  
Objectives: To define the demographic characteristics, health and dependence status of patients receiving home care services (HCSs) and the services needed and received by the patients. Patients and Methods: It is a descriptive study including 120 patients that had HCSs from a training and research hospital home care unit, where the files of the patients were evaluated retrospectively between January and August 2010. Results: Most of the patients in need of HCSs were female (61.8%), their mean
more » ... 61.8%), their mean age was 72.6±16.4 (range: 16-105) and 75.5% were 65 years and above, while 79.2% were bedridden. The personal hygiene and nutritional status were deemed inappropriate in 21.7% and 31.7%, respectively. The most common diseases were hypertension (19.3%), cerebrovascular accidents (13.5%), and Alzheimer's disease (9.5%). Family members mentioned their training needs' topics as nutrition (30.3%), sanitation-hygiene (21.2%), and general care (18.2%). Conclusion: The study has shown different aspects of HCSs including medical, nursing, and social welfare problems for all parties, especially family physicians. People applied for HCSs were mostly women, elders with impaired functional status and bedridden. Their caregivers were mostly family members who needed social support not only in economic means but also in training so that they can provide better care for their relatives. ÖZ Amaç: Evde sağlık hizmeti (ESH) alan hastaların, demografik özelliklerini, sağlık ve bağımlılık durumları ile aldıkları ve ihtiyaç duydukları hizmetleri tanımlamaktır. Hastalar ve Yöntem: İzmir'de bir eğitim araştırma hastanesi evde bakım biriminden Ocak-Ağustos 2010 arasında ESH alan 120 hastanın dosyaları geriye dönük olarak incelenmiştir. Bulgular: ESH ihtiyacı olanların çoğu kadın (%61,8), ortalama yaşları 72,6±16,4 (aralık: 16-105) yıl olup %75,5'i 65 yaş ve üzerindeyken %79,2'si yatağa bağımlıdır. Sırasıyla %21,7 ve %31,7'sinin kişisel hijyen ve beslenme durumları yetersiz olarak değerlendirilmiştir. En sık görülen hastalıklar hipertansiyon (%19,3), serebrovasküler hastalıklar (%13,5) ve Alzheimer hastalığı (%9,5)'dır. Aile bireyleri, beslenme (%30,3), sanitasyonhijyen (%21,2) ve genel bakım (%18,2) konularında eğitim almak ihtiyacı duyduklarını belirtmişlerdir. Sonuç: Bu çalışma, tüm taraflar için, özellikle aile hekimleri için, tıbbi ve hemşirelik alanları ile sosyal yardım kapsamındaki alanlarda ESH'nin farklı yönlerini göstermektedir. ESH için başvuranların çoğu kadın, yaşlı, fonksiyonel durumu bozuk ve yatağa bağımlıdırlar. Bakım verenler, sadece ekonomik anlamda değil, hastalarına daha iyi hizmet verebilmek için eğitim anlamında da hizmet almak ihtiyacındadırlar. Anahtar kelimeler: Evde sağlık hizmeti, Bağımlılık durumu, Bakımveren İzmir'de bir eğitim ve araştırma hastanesinde evde bakım hizmetlerinin değerlendirilmesi
doi:10.5472/marumj.281397 fatcat:sxne7ah2mbh4zjt6jn326zbvpy