The flora composition of "Nemyriv" reserve

I.P. Terelya, I.V. Tkachyk
2016 Scientific Bulletin of UNFU  
Національний лісотехнічний університет України Збірник науково-технічних праць 82 ra microsora Sacc.), гелиоспориз (возбудитель -Discula umbrinella), тиростромоз (возбудитель -Thyrostroma compactum) и шизофил обычный (Schizophyllum commune Fr.). Самыми опасными представителями энтомофлоры оказались щитовки, минирующая моль, пилильщики, клещики и гусеницы. Наименее устойчивым видом к болезням и повреждениям вредителями во Львове является липа мелколистная. В общем, фитосанитарное состояние лип
more » ... иц, парков и скверов города оказалось удовлетворительным. Ключевые слова: род Tilia L., фитопатогены, вредители, фитосанитарное состояние, Львов. Karpyn N.I. Patogens and Pests of Genus Tilia L. in Lviv The results of the study of entomofauna and pathogens green space the genus Tilia L. in Lviv are given. We determined the extent of damage and the specific features of defeat diseases and pests depending on habitat conditions and and urban load. The most common diseases of lindens are revealed to be dark brown spot (pathogen -Cercospora microsora Sacc.), heliosporiz (agent -Discula umbrinella), tyrostromoz (agent -Thyrostroma compactum) and shyzofil normal (Schizophyllum commune Fr.). The most dangerous representatives of entomofauna appear to be quadraspidiotus perniciosus, sawflies, caterpillars and mites. T. cordata is the least resistant to damage of diseases and pests among species of the genus Tilia L. In general, the phytosanitary status of lindens in streets, parks and squares of the city was proved to be satisfactory. Наведено систематизовані дані про флоронаселення заповідного урочища "Немирів". Список містить 289 видів, які належать до 184 родів, 68 родин і 5 відділів. Відповідно до концепції зонального географічного елемента встановлено географічну структуру видів. Особливу увагу приділено видам, які генезою і характером сучасного поширення приурочені до гірських країн. Наведено також дані щодо едафічної структури флоронаселення за ступенем пристосування до вологості та трофності ґрунту. Встановлено, що більшість видів є мезофітами та мезотрофами. У заповідному урочищі виявлено багато бур'янів, поява яких є наслідком господарської діяльності людини. Ключові слова: вид, флоронаселення, бур'ян, систематична структура, географічний елемент, едафічний елемент, Немирів, заповідне урочище. Науковий вісник НЛТУ України. -2016. -Вип. 26.4 1. Лісове та садово-паркове господарство
doi:10.15421/40260413 fatcat:hfwm3c57rbejdghdvkci3gp3oy