Jesu ipsissima mors

Joachim Gnilka
1988 Ruch Biblijny i Liturgiczny  
JESU IPSISSIMA MORS1 Problem Jezusa historycznego zaczyna być znów aktualny. Po twierdza to znaczna liczba pozycji książkowych, które ukazały się na Jego temat w ostatnich dwudziestu latach. Ta zmiana kierunku zainteresowania wskazuje jednoznacznie na fakt, że w biblistyce nowotestamentowej weszliśmy w erę pobultmanowską. W latach 1930-1960 bowiem nie interesowno się owym problemem prawie wcale, względnie zajmowano się mało. Nie dotyczy to tylko egzegezy pro testanckiej, ulegającej wówczas
more » ... ożnemu wpływowi Bultmanna, lecz również i katolickiej. Wiodące dzieło o Jezusie na terenie kato lickim z tego czasu wyszło spod pióra dogmatyka K. Adama *, zaś w obozie protestanckim podjął się napisania swej Frühgeschichte des Evangeliums systematyk E. Hirsch, zdając sobie sprawę z powa żnego zaniedbania tej problematyki '. Wspomniane zaniedbanie miało tak egzegetyczno-historyczne jak i teologiczne przyczyny, przy czym jedne oddziaływały na drugie. Pytając o historycznego Jezusa uświadamiano sobie, że się jest posta wionym przed rzekomo niepokonalnymi metodologicznymi trudnościa mi, z badania nad życiem Jezusa pozostało pole gruzów, w teologii nowotestamentowej zainteresowanie przesunęło się ku kerygmie. Z czasem) jednak uległo zmianie pole poszukiwań biblijnych. Uznano za konieczne stawianie pytań o Jezusa; przesadny sceptycyzm ustąpił miejsca zdrowej krytyce, mimo nawet poważnego zróżnicowania po szczególnych pozycji i szkół egzegetycznych co do niektórych kwestii. W różnorodnych wysiłkach lat ostatnich odkrywania na nowo Jezusa historycznego, przyjęło się -w nawiązaniu do przedstawionej przez J. Jeremiasa terminologii, którą zresztą można już wskazać 1 Na temat nowych badań nad świadomości: śmierci Jezusa zob. P. F i e d 1 e r, Jesu und die Sünder
doi:10.21906/rbl.1378 fatcat:q2f64cr7evbbzcesgb25nddz54