Medium-term planning information technology for quality improvement of the software development process based on the CMMI model

Mykhailo Godlevskyi, Anna Goloskokova, Alexandr Chipizhenko
2017 Bulletin of National Technical University KhPI Series System Analysis Control and Information Technologies  
Розглядається технологія для вирішення задачі середньострокового планування (динамічна постановка задачі) покращення якості процесу розробки програмного забезпечення на основі моделі CMMI. Розглянуто тестовий приклад для другого рівня зрілості організації розробника програмного забезпечення. Плановий період складається з трьох підперіодів, а цільовий профайл може містити довільну кількість практик. Проведено аналіз отриманих результатів, які є вихідною інформацією для статичної постановки
more » ... . Ключові слова: динамічна постановка задачі, розробка програмного забезпечення, модель CMMI, другий рівень зрілості, цільовий профайл. Рассматривается технология решения задачи среднесрочного планирования (динамическая постановка задачи) улучшения качества процесса разработки программного обеспечения на основе модели CMMI. Рассмотрен тестовый пример для второго уровня зрелости организации разработчика программного обеспечения. Плановый период состоит из трёх подпериодов, а целевой профайл может содержать произвольное количество практик. Проведен анализ полученных результатов, которые являются выходной информацией для статической постановки задачи. Ключевые слова: динамическая постановка задачи, разработка программного обеспечения, модель CMMI, второй уровень зрелости, целевой профайл. Information technology is considered for medium-term planning for quality improvement of the software development process based on the CMMI model for the dynamic problem statement. The information system forms a rational plan for the software development process improvement and also allows, within the defined planning period, to determine precisely those practices and focus areas of the maturity model, for which it is necessary to increase the capability level, under conditions of limited resources. The test case for the second level of maturity of the software company is considered. The scheduled period consists of three sub periods, and the target profile may contain any quantity of practices. The analysis of the obtained results, which are the input data of the information system that solves the static problem, is carried out. Keywords: dynamic problem statement, software development, CMMI model, the second level of maturity, target profile. ISSN 2079-0023 (print) ISSN 2410-2857 Системний аналіз, управління та інформаційні технології
doi:10.20998/2079-0023.2017.51.05 fatcat:627dbza6j5bbfgt6s62hemh52m