SOCIAL AND CULTRUAL MARKERS OF MODERN English LANGUAGE WITHIN HUMAN/NON-HUMAN RELATIONSHIP

N. V. Lazebna
2021 "Scientific notes of V. I. Vernadsky Taurida National University", Series: "Philology. Journalism"  
Національний університет «Запорізька політехніка» СОЦІОКУЛЬТУРНІ МАРКЕРИ СУЧАСНОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ В МЕЖАХ ВЗАЄМИН HUMAN/NON-HUMAN У статті проаналізовані взаємини HUMAN/NON-HUMAN як багатоскладове явище, яке формується під впливом соціальних, психологічних і біологічних факторів. Мова і культура мають значний вплив на розвиток сучасного досліджуваного явища. В межах англомовного дигітального дискурсу (АДД) спілкуються і співпрацюють науковці з усього світу. Необхідно вивчати лексику, подання
more » ... кстів і дискурсивні дослідження в галузі робототехніки, нанотехнології, біотехнології та інших галузей. АДД формується на перетині багатьох наукових дисциплін, цифрових технологій і інноваційних технічних розробок. У статті мова розглядається як явище з біологічної, психологічної та соціальної перспектив. Спочатку мова розглядається як біологічний, генетично зумовлений феномен. Особлива увага звертається до специфіки мовного середовища і навичок до вивчення мови людей і нелюдей. Далі мова розглядається як психологічне явище. Людська психологія, інтуїція, логіка допомагають розуміти і тлумачити навіть незнайому мову на фонетичному та смисловому рівнях. Наприкінці статті мова розглядається як явище соціальне, яке має багато подібних рис і розбіжностей з біологічною перспективою. Зокрема, проводиться паралель між людьми і тваринами, їх мовним середовище і сприйняттям, пізнанням навколишнього світу. В результаті дослідження доведено, що людську мову не можливо розглядати як виключно соціальне, психологічне або біологічне явище. Ключові слова: англомовний дигітальний дискурс, «людина-нелюдина», людська мова, нелюдська мова, соціальна перспектива, біологічна перспектива, психологічна перспектива. Lazebna N. V. SOCIAL AND CULTRUAL MARKERS OF MODERN ENGLISH LANGUAGE WITHIN HUMAN/NON-HUMAN RELATIONSHIP In the article digital English discourse is analyzed as a complex phenomenon formed under the influence of social, psychological and biological factors. In addition, the huge role of the discourse as the international scientific and interdisciplinary background cannot be ignored. The author emphasizes that language and culture Том 32 (71) № 1 Ч. 2 2021 132 Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Журналістика have a significant impact on the development of modern English-language digital discourse. It is being developed at the intersection of many scientific disciplines, digital technologies and innovative technical developments. Scientists from all over the world communicate and collaborate within the English-language digital discourse. Vocabulary, text presentation and discourse research in robotics, nanotechnology, biotechnology and related fields are essential. The author of the article considers language as the phenomenon from biological, psychological and social perspectives. Initially, language is seen as a biological, genetically determined phenomenon. Special attention is focused on the specific nature of the linguistic environment and language learning skills of humans and non-humans. Language is considered as a psychological phenomenon. Human psychology, intuition and logic help to understand and interpret even a foreign language on the phonetic and semantic levels. Finally, language is seen as a social phenomenon, as it has many similarities and differences with a biological perspective. In particular, a parallel is drawn between humans and animals, their language environment and perception and knowledge of the world around them. The study proves that human language cannot be analyzed as purely social, psychological or biological phenomenon. Even a non-human community is able to master primitive language. The author of the article states that the materials of English digital discourse should be considered as knitted multi-component unity, integrating diverse constituents.
doi:10.32838/2710-4656/2021.1-2/22 fatcat:gdyky4mz4zh4ngk6dwu4fpm33i