DISTRIBUIRANI OBRAMBENI MEHANIZMI ZA CLONE NAPADE TEMELJENI NA ALGORITMU ZA ISTRAŽIVANJE GRAVITACIJE (GSA) U WSN DISTRIBUTED DEFENSE MECHANISM FOR CLONE ATTACKS BASED ON GRAVITATIONAL SEARCH ALGORITHM (GSA) IN WSN

P Maheswari, P Ganesh Kumar
unpublished
Uma Maheswari P., Ganesh Kumar P. Distribuirani obrambeni mehanizmi za clone napade temeljeni na algoritmu za istraživanje gravitacije (GSA) u WSN Izvorni znanstveni članak Sažetak: Bežične senzorske mreže (WSN) često su raspoređene u neprijateljskom okruženju i ranjive su na napade zbog prirode senzora koji su tehnološki ograničeni. Clone napad u WSN jedan je od glavnih problema gdje se poruke prisluškuju, zarobljeni čvor se klonira te napadač proizvede višestruke čvorove istog identiteta.
more » ... tog identiteta. Kako bi nadvladali te probleme, ovaj rad predlaže distribuirani obrambeni mehanizam za clone napade temeljen na algoritmu za istraživanje gravitacije (GSA) u WSN. Kako bi se sumnjivi čvorovi efikasno detektirali, čvorovi u kanalu mogu se podijeliti u čvorove svjedoke i tražene čvorove. Čvorovi svjedoci odgovorni su za otkrivanje sumnjivih čvorova, dok traženi čvorovi trebaju za potrebe procesa detekcije navesti svoj identitet. Za izbor čvorova svjedoka, koristi se GSA kako bi se izabrala grupa čvorova koji su najprikladniji. Nakon izbora čvorova svjedoka, otkivanje clone napada vrši se promatranjem ponašanja susjednih čvorova. Otkrivanjem clone napada aktivira se proces opoziva kako bi se opozvao clone napad u čvorovima svjedocima. Prema rezultatima dobivenim iz simulacije može se zaključiti kako predloženi algoritam pruža bolju zaštitu od clone napada smanjivanjem odbacivanja paketa i povećavanjem omjera isporuke paketa. Abstract: Wireless Sensor Networks (WSN) are often deployed in hostile environment and are vulnerable to attacks because of the resource constrained nature of the sensors. Clone attack in WSN is one of the major issues where the messages are eavesdropped, the captured node is cloned, and multiple nodes with same identity are produced by attacker. In order to overcome these issues, in this paper, a Distributed Defense Mechanism for Clone Attacks based on Gravitational Search Algorithm (GSA) in WSN is proposed. For efficiently detecting the suspect nodes, the nodes in the channel can be divided into witness node and the claimer node. The witness nodes are responsible for the suspect nodes detection, whereas the claimer nodes should provide their identities for the detection process. For the witness nodes selection, we utilize the GSA to pick out the best witness nodes set. After selecting the witness nodes, clone attack detection is performed by observing the behavior of the neighbor nodes. On detecting the clone attack, revocation procedure is triggered to revoke the clone attack in the witness nodes. By simulation results, it can be concluded that the proposed algorithm provides better protection to clone attacks by reducing the packet drop and increasing the packet delivery ratio.
fatcat:sjkksbgjxzfhlcx3ykq7itjmla