Innowacyjne środowiska przedsiębiorczości w kontekście procesów organizacji i regulacji w regionie [chapter]

2013 Zrozumieć terytorium. Idea i praktyka  
innowacyJne śroDowiSka przeDSiębiorczości w kontekście proceSów organizacJi i regulacJi w regionie Środowiska przedsiębiorczości -strefa regulacji gospodarki lokalnej Atrakcyjność lokalizacji działalności gospodarczej rozpatrywana jest często na podstawie identyfikacji warunków owej lokalizacji, odnoszących się do właściwości lokalnego środowiska przedsiębiorczości. Istnienie systemów składających się z sieci przedsiębiorstw, infrastruktury okołobiznesowej, instytucji publicznych i relacji
more » ... y nimi, odpowiednich zasobów siły roboczej, infrastruktury technicznej i społecznej, zapewniającej odpowiedni standard życia, stanowią o atrakcyjności lokalizacji działalności gospodarczej. G. Benko zwraca także uwagę na dużą rolę czynników niematerialnych stanowiących o atrakcyjności lokalizacji inwestycji, wskazuje na takie elementy, jak: kapitał ludzki, uniwersytety i instytuty badawcze, "powab pejzażu", infrastruktura transportowa, korzyści aglomeracji, usługi oraz klimat polityczny i biznesowy. 1 Istnienie takich warunków zwiększa potencjalne szanse konkurencyjne przedsiębiorstw oraz w efekcie buduje konkurencyjność całego systemu, środowiska, regionu. Koncepcja środowisk przedsiębiorczości opiera się na istnieniu partnerstwa między trzema podstawowymi grupami aktorów: sektorem publicznym, sektorem prywatnym i sektorem obywatelskim. Partnerstwo konstruowane i umacniane jest poprzez umiejętność dialogu między tymi grupami. Niematerialne właściwości miejsca jako czynniki lokalizacji działalności gospodarczej zostały dostrzeżone w kontekście zmian ewolucyjnych fordowskiego sposobu organizacji produkcji w kierunku elastycznej * Doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Gospodarki Regionalnej i Środowiska, Uniwersytet Łódzki.
doi:10.18778/7525-954-4.06 fatcat:vhc2x2qctnfijgjb6iwwjikbza