Erken Çocukluk Dönemi Resim Eğitiminde Çocukların Gelişim Süreçleri Ve Aile Tutumları Development Process of Pre-School Kids and Its Relation to Family Attitude and Painting

Kübra Nur YAMAN BOZDEMİR
2015 Aydın Sanat İstanbul Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dergisi  
ÖZ Bu çalışmada okul öncesi çocukların gelişim süreci incelenerek, resim eğitimi bu eğitim sürecinde ise aile davranışları tartışılmıştır. Resim, okul öncesi dönemdeki çocukların yaratıcılık ve estetik gelişimini destekleyen önemli bir öğe olarak bilinmektedir. Çocuğun doğumundan itibaren gelişim evreleri ile paralel süre gelen yaratıcılık ve çizme güdüsü, çocuğun kendi kendine keşfinin ve doğal yolla gelişiminin bir sonucu olduğu kabul edilebilir. Araştırmada öncelikle çocuğun gelişim
more » ... un gelişim süreçleri incelenmiş olup, bu süreçte fizyolojik ve psikolojik olarak görülen evrelerin açıklaması örneklerle ifade edilmiştir. Ardından bu evrelerin, çocuğun sanatsal gelişim sürecinde resim eğitimi ile paralel olan ilerleyişi ve ailenin psikolojik ve fizyolojik olarak çocuğa olan etken davranışları, bu tutumların çocuk üzerinde olumlu ve olumsuz etkiler oluşturduğu izlenmiştir. Bilinçsiz aile bireylerinin çocuk üzerindeki tutumları çocuklar tarafından resim aracılığı ile ifade edilmiş olup davranış bozukluğuna ve özgüven eksikliğine kadar sonuçlara ulaşıldığı görülmüştür. Sonuç olarak okul öncesi çocukların gelişim süreçleri boyunca resmin önemli bir iletişim aracı olduğu anlaşılır haldedir. Bu tezde yapılan araştırmalar sonucu ise aile davranışlarının okul öncesi çocuk resimlerinde psikolojik olarak, başarıya ulaşmaları ve doğru yönlendirilmesi hususunda pedagog görüşleriyle birlikte öneriler geliştirilmiştir. ABSTRACT This study examines the development process of preschool children, their art education, and how families react whilst this education process. Art education is a well-known element that supports the creativity and aesthetic development of preschool children. A child's developmental stages since the birth are compatible with creativity that comes from inside and motive to draw. This creativity and motive can be accepted as a result of the child's self-discovery and natural development. This research firstly examines the developmental processes of the child physiologically and psychologically with examples. Furthermore, the research observes that the progress of these stages are compatible with the art education and child's artistic development process and how the psychological and physiological behaviour of the family towards the child and their attitude generates positive and negative effects on the child. The uneducated of the more conservative family members on the child were expressed by these children through paint creatively. Furthermore, it was observed that the effects of these attitudes can reach up to behavioural disorder and lack of self-confidence. In conclusion, it can be understood that painting is an important communication tool during the development process of preschool children. As a result of the researches made in this dissertation, suggestions and ideas have been created together with pedagogues on how to achieve the psychological success and correct orientation of family behaviors in preschool children's paintings.
doi:10.17932/iau.sanat.2015.015/sanat_v06i11003 fatcat:lcg66h3qqjbovltwebihng3664