Televizyon Yayınlarında Yer Alan Cinsel İçeriklerin Çocukların Gelişimleri Üzeri

Metin KASIM
2018 Researcher Social Science Studies  
Özet İçinde bulunduğumuz yüzyılda, çocuk gelişimi ve kitle iletişim araçları arasında sıkı sıkıya bir ilişki vardır. Bu araçların, çocuklar için en etkili olanı ise televizyondur. Çalışmanın temel amacı, televizyonun çocuklar üzerindeki rolünü araştırarak, televizyon yayınlarındaki cinsel içeriklerin çocukların gelişimlerinde etkisi olup olmadığını açığa çıkarmaktır. Bu amaçla gerçekleştirilen çalışmada, Konya'da 4 farklı bölge seçilerek, farklı sosyo-ekonomik durumlarda olan örneklem grubundan
more » ... örneklem grubundan veriler elde edilmekte ve bu veriler uzmanlardan alınan bilgilerle ve literatür taramasıyla desteklenmektedir. "Televizyon Yayınlarında Yer Alan Cinsel İçeriklerin Çocukların Gelişimleri Üzerindeki Rolü" isimli çalışmada edinilen bulgular sonucunda, çocuklar televizyon yayınlarından etkilenmektedir ve televizyon dizilerinde çıkan cinsel içerikler, çocukların dikkatini çekmekte ve merak duygusunu artırıp, cinsel konuları araştırmasına, bu konuda çeşitli sorular sorarak merak duygusunu gidermeye çalışmasına sebep olmaktadır. Televizyonda yer alan cinsel içerikli yayınlar, çocuklardaki cinsel dürtülerin normalden önce uyarılmasında ve çocukların cinsel bilgi edinmeye normalden önce başlamasında etkendir. Müstehcen yayınlarla çocukların yanında karşılaşan ailelerin telaşa kapıldığı, çocuğun gördüğü görsel hakkında bilgi vermek yerine televizyon kanalını değiştirdiği de tespit edilen sonuçlar arasındadır. Çalışmamızda, cinsel eğitim eksikliği gün yüzüne çıkmış olup, yeteri kadar cinsel eğitim verilmeyen çocuğun ergenliğe geçiş döneminde ve sonrasında birçok problemle karşılaştığı görüşü de çıkan sonuçlar arasındadır. Abstract In the century we are involved, there is a close relationship between child development and the mass media. The most effective of these tools for children is television. The main purpose of the study is to investigate the role of television on children and to reveal whether the sexual content of television broadcasts is an effect on children's development. In this study, 4 different regions are selected in Konya and data are obtained from the sample group of different socio-economic situations and these data are supported by the information obtained from the experts and by the literature review. As a result of the findings in the study named "The Role of Sexual Contents in Television Broadcasts on the Development of Children", children are affected by television broadcasts and sexual content in 1 Prof.Dr.,Selçuk Üniversitesi, mkasim@selcuk.edu.tr 2 Doktora öğrencisi, Selçuk Üniversitesi, shr.
doi:10.18301/rss.669 fatcat:supfmwgvp5ej5ex3ktxomkbvfu